บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ผู้ว่าเมืองคอน กำชับภาคส่วนที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัดเร่งดำเนินการ ..//โครงการไหนไม่พร้อมหรือใช้เงินไม่คุ้มค่า จะนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม

วันนี้(24 ต.ค. 61)ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีการมอบรางวัล มอบประกาศนียบัตร และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ผู้ที่สร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อจังหวัด อาทิ การมอบรางวัลการประชันหนังตะลุง และการประกวดเพลงร้องเรือเด็ก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,

การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความ และประกวดขับกลอนเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ,การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืช ศูนย์จัดการดินปุ๋ย และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 และการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด

 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวกำชับนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ตามคำร้องขอเพื่อนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่โดยให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที

ซึ่งหากโครงการใดขาดความพร้อมหรือไม่สามารถเริ่มดำเนินการตามระเบียบฯ ได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2561 จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อนำเงินงบประมาณในส่วนดังกล่าวไปใช้กับโครงการอื่นที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที

ซึ่งขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการร้องของบประมาณจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเป็นความต้องการแท้จริงของประชาชนอีกหลายโครงการ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการปั่นจักรยานสานพัฒนาการคูขวาง-ปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ,

โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายและแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว :พัฒนาปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยรถยนต์ เส้นอ่าวท้องยาง-อ่าวท้องหยี ,โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ,โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ,

โครงการเชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าและโครงข่ายคมนาคมกิจกรรมพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กำชับถึงการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่พึ่งและไว้วางใจของประชาชน ,

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและอุบัติเหตุจังหวัดนครศรีธรรมราช ,การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ,การขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก และการติดตามข้อมูลสินค้าเกษตรประจำเดือนตุลาคม 2561 ด้วย
//////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 ตุลาคม 2561

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 24-10-2561 เวลา 23:16:39 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ผลงานลูกหลานคนเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 3 )
เมืองคอนจัดงาน “พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ” 10 วัน 10 คืน วันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
รองผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเด็กน้อย 3 คน ที่แม่ทิ้งเผชิญชีวิตตามลำพัง" ขณะที่บิดาเด็กได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว
ผลงานลูกหลานคนเมองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 2 )
ผลงานลูกหลานคนคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” ( ตอนที่ 1) ◙
เลขา ส.ช.เผยหนุน รร.มัธยมยานากาวา เมืองคอนต้นแบบพัฒนานักเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น