บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ผู้ว่าเมืองคอน กำชับภาคส่วนที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัดเร่งดำเนินการ ..//โครงการไหนไม่พร้อมหรือใช้เงินไม่คุ้มค่า จะนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม

วันนี้(24 ต.ค. 61)ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีการมอบรางวัล มอบประกาศนียบัตร และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ผู้ที่สร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อจังหวัด อาทิ การมอบรางวัลการประชันหนังตะลุง และการประกวดเพลงร้องเรือเด็ก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,

การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความ และประกวดขับกลอนเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ,การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืช ศูนย์จัดการดินปุ๋ย และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 และการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด

 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวกำชับนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ตามคำร้องขอเพื่อนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่โดยให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที

ซึ่งหากโครงการใดขาดความพร้อมหรือไม่สามารถเริ่มดำเนินการตามระเบียบฯ ได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2561 จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อนำเงินงบประมาณในส่วนดังกล่าวไปใช้กับโครงการอื่นที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที

ซึ่งขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการร้องของบประมาณจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเป็นความต้องการแท้จริงของประชาชนอีกหลายโครงการ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการปั่นจักรยานสานพัฒนาการคูขวาง-ปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ,

โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายและแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว :พัฒนาปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยรถยนต์ เส้นอ่าวท้องยาง-อ่าวท้องหยี ,โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ,โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ,

โครงการเชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าและโครงข่ายคมนาคมกิจกรรมพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กำชับถึงการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่พึ่งและไว้วางใจของประชาชน ,

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและอุบัติเหตุจังหวัดนครศรีธรรมราช ,การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ,การขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก และการติดตามข้อมูลสินค้าเกษตรประจำเดือนตุลาคม 2561 ด้วย
//////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 ตุลาคม 2561

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 24-10-2561 เวลา 23:16:39 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
กองทัพภาคที่ 4 นำกำลังทหารจิตอาสา ทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เชฟร่อน มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ลำ ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชน
ขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน และขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ และงานสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ชาวพุทธเรือนแสน ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน ในวันมาฆบูชาสืบทอดกันมาเกือบ 800 ปี
ชมรมรักบ้านเกิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 ปีนักษัตร 12 กระทะ เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ขนส่งนครฯ ลงโทษโชเฟอร์รถสองแถวปล่อยนักเรียนเต้นท้ายรถ ทั้งปรับและเรียกตัวอบรม
พุทธศาสนิกชนนับพันร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นลงเขาสูงชันประมาณหนึ่งกิโลเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
คนนครฯ เชิญชวนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ จากสนามหน้าเมืองมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช แบบแบ่งเขต ขาดคุณสมบัติ 6 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
วัดบุญนารอบ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม กวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
โรงแรมทวินโลตัส จัดโครงการ ส่งยิ้ม ส่งใจ สู่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ในวันแห่งความรัก ครั้งที่ 11
สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์
คู่รัก จำนวน 29 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ เนินเทวดา อ.ขนอม
องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยปาบึกพื้นที่อำเภอปากพนัง
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
กกต.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น