บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช


วันนี้ (31 ต.ค. 61) พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 


มีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช


นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนโยบายเร่งรัดดำเนินการโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งขณะนี้มีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3 โครงการ ได้แก่ 

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ในพื้นที่ตำบลท่าไร่ ตำบลท่าเรือ ตำบลบางจาก ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลนาสาร ตำบลนาพรุ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ และโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง 


ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จผลโดยเร็ว ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ความสำคัญ กับการสร้างความเข้าใจในลักษณะประชารัฐ ให้กับทุกภาคส่วน 


นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการด้านบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดนครศรีธรรมราช และกองอำนวยการร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (ระดับอำเภอ) อีกด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังกล่าว 


โดยจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวาระพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาการพระราชดำริ ทุกสัปดาห์ ซึ่งในการขับเคลื่อนทุกโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เน้นย้ำในเรื่องการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้หลัก “เมตตาเป็นฐาน ธรรมเป็นอำนาจ” เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบรรลุวัตถุประสงค์


โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับผู้เกี่ยวข้องว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีความสำคัญและเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก ซึ่งในแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลจะไม่ละเลยต่อความเดือดร้อนสูญเสียของพี่น้องในพื้นที่ดำเนินการ 


โดยจะมีการดูแลเยียวยาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยสิ้นเชิง พร้อมกันนี้ยังสั่งได้สั่งกำชับภาคส่วนในพื้นที่ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และพลเรือนให้เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในระยะยาวที่ยั่งยืน


ขณะที่นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาหลวงกับอ่าวไทย มีลักษณะพื้นที่ทอดยาวขวางทิศทางการไหลของน้ำ


 เมื่อเกิดฝนตกหนักบริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราชน้ำจะไหลผ่านตัวเมืองลงทะเล แต่ระบบการระบายน้ำผ่านคลองท่าดีลงสู่คลองท่าซักและคลองท่าเรือออกสู่ทะเลมีความสามารถในการระบายน้ำได้เพียง 268 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่มีปริมาณน้ำที่ต้องระบายถึง 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่เกิดอุทกภัยซ้ำซากส่งผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนและเศรษฐกิจ


 ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ทำการศึกษาความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2545 โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทั้งในและนอกเขตเทศบาลอย่างเป็นระบบ มีแผนการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการขุดคลองผันน้ำใหม่ จำนวน 3 สาย ขุดขยายคลองเดิมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จำนวน 2 สาย พร้อมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 7 แห่ง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 9,580 ล้านบาท 


ซึ่งใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปีตั้งแต่ปี 2561-2563 การดำเนินการในปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการจัดหาที่ดินและดำเนินการก่อสร้างในส่วนของคลองระบายน้ำท่าเรือ หัวตรุด เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ข้างเคียง ทั้งยังสามารถเก็บกักน้ำในฤดูแล้งได้ประมาณ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 17,400 ไร่


 ส่วนแผนการเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงฤดูน้ำหลากมีจุดเฝ้าระวังที่อยู่ในเขตชลประทานทั้งหมด 6 จุด คืออำเภอเชียรใหญ่ ชะอวด ลุ่มน้ำปากพนังล่าง อำเภอร่อนพิบูลย์ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยกรมชลประทานได้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำจำนวน 95 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำจำนวน 66 เครื่อง เครื่องจักรเครื่องมืออื่น ๆ จำนวน 13 หน่วย พร้อมให้มีการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

/////////////////
วิมล-อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี-วิมล/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 31-10-2561 เวลา 16:03:58 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
กองทัพภาคที่ 4 นำกำลังทหารจิตอาสา ทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เชฟร่อน มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ลำ ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชน
ขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน และขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ และงานสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ชาวพุทธเรือนแสน ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน ในวันมาฆบูชาสืบทอดกันมาเกือบ 800 ปี
ชมรมรักบ้านเกิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 ปีนักษัตร 12 กระทะ เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ขนส่งนครฯ ลงโทษโชเฟอร์รถสองแถวปล่อยนักเรียนเต้นท้ายรถ ทั้งปรับและเรียกตัวอบรม
พุทธศาสนิกชนนับพันร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นลงเขาสูงชันประมาณหนึ่งกิโลเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
คนนครฯ เชิญชวนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ จากสนามหน้าเมืองมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช แบบแบ่งเขต ขาดคุณสมบัติ 6 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
วัดบุญนารอบ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม กวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
โรงแรมทวินโลตัส จัดโครงการ ส่งยิ้ม ส่งใจ สู่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ในวันแห่งความรัก ครั้งที่ 11
สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์
คู่รัก จำนวน 29 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ เนินเทวดา อ.ขนอม
องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยปาบึกพื้นที่อำเภอปากพนัง
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
กกต.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น