บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ม.วลัยลักษณ์ ได้คะแนน 4.66 ระดับดีมาก จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 พบว่า โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 ในระดับดีมาก จากผลการประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ 

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 ในระดับดีมาก

 ซึ่งองค์ประกอบที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก ได้ 5 คะแนนเต็ม คือ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รองลงมา ได้แก่ การวิจัย (4.86 คะแนน) และการบริหารจัดการ (4.83 คะแนน) ส่วนองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับดี ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน 

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวต่อว่า แม้ว่าคะแนนด้านการผลิตบัณฑิตจะอยู่ในระดับดี แต่มหาวิทยาลัยก็มีการผลิตบัณฑิตอย่างเข้มข้นมากขึ้น อาทิ การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ UKPSF โดยมีอาจารย์ที่ได้รับการรับรองทั้งในระดับ Senior Fellow และ Fellow จำนวน 6 คน ควบคู่ไปกับการใช้ Smart Classroom มีการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่สหกิจศึกษาและการประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบ ในส่วนของการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวารสารเพื่อเผยแพร่งานวิจัย จำนวน 5 วารสาร ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย Walailak Journal Science and Technology อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 2 

ด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างก้าวกระโดดและเข้าสู่ระดับสากล โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ที่สำคัญคือการสร้างความสุขในการเรียนให้กับนักศึกษา รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน สามารถลดเวลาในการดำเนินการ ทำให้มีจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการบริการวิชาการ ที่ได้ 5 คะแนนเต็ม เนื่องจากทุกสำนักวิชาให้ความสำคัญกับงานบริการวิชาการแก่สังคม ตั้งแต่การถ่ายทอด การใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ยกระดับอาชีพ การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม และมีการติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งยังพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ส่วนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้ 5 คะแนนเต็มเช่นกัน เพราะมีแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ ภารกิจการติดตาม การประเมิน การนำผลการประเมินไปปรับปรุง และมีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการถ่ายทอดศิลปะการรำมโนราห์อีกด้วย 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังคงประเมินคุณภาพการศึกษา ตามระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่ออีก 1 ปี พร้อมพัฒนาระบบ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) เพื่อนำมาใช้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งในระดับหลักสูตร สำนักวิชาและมหาวิทยาลัย

 และหากมีความพร้อมมหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก AUN QA และเข้ารับการประเมิน เพื่อก้าวไปสู่การประเมินในระดับนานาชาติต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์จะเป็นมหาวิทยาลัย “แห่งคุณภาพ” ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวในตอนท้าย

ข่าว ม.วลัยลักษณ์
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 02-11-2561 เวลา 15:05:06 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชาติไทยพัฒนาบุกเมืองคอน เปิดสาขาพรรคยิ่งใหญ่ มีหลานหมอผี”สัมพันธ์”ลงสมัคร สส.เมืองคอนด้วย
“ ผู้แทน ศปป. พบปะสื่อมวลชน นครศรีฯ หารือกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ”
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช จัดเดย์ทริปสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน 122 คน ด้วยเส้นทาง “How to pray like us ” เรียนรู้การบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ตามวิถีของชาวนครศรีธรรมราช
ประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ฝ่าสายฝนร่วมแปรอักษร และปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
ชาวนครร่วมยินดี!! โรงเรียน​ในสังกัด อบจ.เมืองคอน คว้าแชมป์ตะกร้อหญิง​รุ่น​ 12​ ปี โค่นแชมป์เก่ากรุงเทพฯ ในกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย​
พิธีเปิดฟุตบอล นครธรรมาภิบาลคัพ “เตะเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแม่” ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน อดีต ผบ. มทบ.41 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เด็กคอน..กับผลงานในกีฬาแห่งชาติครั้ง 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 4....สุดท้าย)
เด็กคอน..กับผลงานในกีฬาแห่งชาติครั้ง 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 4....สุดท้าย)
เด็กคอนกับ...ผลงานในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 3)
เด็กคอนกับ...ผลงานในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 3)
อบจ.จัดสรรงบประมาณ 5 แสนบาท เพื่อซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสายบ้านวัดหรั่ง- หนองศรีขวัญ ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP ภูมิภาค 7-13 ธันวาคม 2561 ที่ลานข้างถนนพุทธภูมิ
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อกระตุ้นให้สังคมและทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงผลเสียร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ซ้อมเสมือนจริงปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”จังหวัดนครศรีธรรมราช
เศรษฐีเมืองคอนใจบุญ! บริจาคห้องซีซียู 6 ห้อง มูลค่าเกือบ 10 ล้านแก่ รพ.ทุ่งสง
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันดินโลก ปี 2561 บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ อ.ปากพนัง
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช พร้อมใจทำบุญตักบาตรและประกอบกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือเตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น