บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ม.วลัยลักษณ์ ได้คะแนน 4.66 ระดับดีมาก จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 พบว่า โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 ในระดับดีมาก จากผลการประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ 

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 ในระดับดีมาก

 ซึ่งองค์ประกอบที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก ได้ 5 คะแนนเต็ม คือ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รองลงมา ได้แก่ การวิจัย (4.86 คะแนน) และการบริหารจัดการ (4.83 คะแนน) ส่วนองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับดี ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน 

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวต่อว่า แม้ว่าคะแนนด้านการผลิตบัณฑิตจะอยู่ในระดับดี แต่มหาวิทยาลัยก็มีการผลิตบัณฑิตอย่างเข้มข้นมากขึ้น อาทิ การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ UKPSF โดยมีอาจารย์ที่ได้รับการรับรองทั้งในระดับ Senior Fellow และ Fellow จำนวน 6 คน ควบคู่ไปกับการใช้ Smart Classroom มีการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่สหกิจศึกษาและการประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบ ในส่วนของการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวารสารเพื่อเผยแพร่งานวิจัย จำนวน 5 วารสาร ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย Walailak Journal Science and Technology อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 2 

ด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างก้าวกระโดดและเข้าสู่ระดับสากล โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ที่สำคัญคือการสร้างความสุขในการเรียนให้กับนักศึกษา รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน สามารถลดเวลาในการดำเนินการ ทำให้มีจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการบริการวิชาการ ที่ได้ 5 คะแนนเต็ม เนื่องจากทุกสำนักวิชาให้ความสำคัญกับงานบริการวิชาการแก่สังคม ตั้งแต่การถ่ายทอด การใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ยกระดับอาชีพ การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม และมีการติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งยังพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ส่วนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้ 5 คะแนนเต็มเช่นกัน เพราะมีแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ ภารกิจการติดตาม การประเมิน การนำผลการประเมินไปปรับปรุง และมีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการถ่ายทอดศิลปะการรำมโนราห์อีกด้วย 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังคงประเมินคุณภาพการศึกษา ตามระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่ออีก 1 ปี พร้อมพัฒนาระบบ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) เพื่อนำมาใช้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งในระดับหลักสูตร สำนักวิชาและมหาวิทยาลัย

 และหากมีความพร้อมมหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก AUN QA และเข้ารับการประเมิน เพื่อก้าวไปสู่การประเมินในระดับนานาชาติต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์จะเป็นมหาวิทยาลัย “แห่งคุณภาพ” ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวในตอนท้าย

ข่าว ม.วลัยลักษณ์
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 02-11-2561 เวลา 15:05:06 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
กองทัพภาคที่ 4 นำกำลังทหารจิตอาสา ทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เชฟร่อน มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ลำ ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชน
ขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน และขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ และงานสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ชาวพุทธเรือนแสน ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน ในวันมาฆบูชาสืบทอดกันมาเกือบ 800 ปี
ชมรมรักบ้านเกิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 ปีนักษัตร 12 กระทะ เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ขนส่งนครฯ ลงโทษโชเฟอร์รถสองแถวปล่อยนักเรียนเต้นท้ายรถ ทั้งปรับและเรียกตัวอบรม
พุทธศาสนิกชนนับพันร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นลงเขาสูงชันประมาณหนึ่งกิโลเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
คนนครฯ เชิญชวนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ จากสนามหน้าเมืองมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช แบบแบ่งเขต ขาดคุณสมบัติ 6 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
วัดบุญนารอบ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม กวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
โรงแรมทวินโลตัส จัดโครงการ ส่งยิ้ม ส่งใจ สู่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ในวันแห่งความรัก ครั้งที่ 11
สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์
คู่รัก จำนวน 29 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ เนินเทวดา อ.ขนอม
องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยปาบึกพื้นที่อำเภอปากพนัง
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
กกต.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น