บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ม.วลัยลักษณ์ ได้คะแนน 4.66 ระดับดีมาก จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 พบว่า โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 ในระดับดีมาก จากผลการประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ 

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 ในระดับดีมาก

 ซึ่งองค์ประกอบที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก ได้ 5 คะแนนเต็ม คือ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รองลงมา ได้แก่ การวิจัย (4.86 คะแนน) และการบริหารจัดการ (4.83 คะแนน) ส่วนองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับดี ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน 

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวต่อว่า แม้ว่าคะแนนด้านการผลิตบัณฑิตจะอยู่ในระดับดี แต่มหาวิทยาลัยก็มีการผลิตบัณฑิตอย่างเข้มข้นมากขึ้น อาทิ การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ UKPSF โดยมีอาจารย์ที่ได้รับการรับรองทั้งในระดับ Senior Fellow และ Fellow จำนวน 6 คน ควบคู่ไปกับการใช้ Smart Classroom มีการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่สหกิจศึกษาและการประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบ ในส่วนของการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวารสารเพื่อเผยแพร่งานวิจัย จำนวน 5 วารสาร ทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย Walailak Journal Science and Technology อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 2 

ด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างก้าวกระโดดและเข้าสู่ระดับสากล โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ที่สำคัญคือการสร้างความสุขในการเรียนให้กับนักศึกษา รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน สามารถลดเวลาในการดำเนินการ ทำให้มีจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการบริการวิชาการ ที่ได้ 5 คะแนนเต็ม เนื่องจากทุกสำนักวิชาให้ความสำคัญกับงานบริการวิชาการแก่สังคม ตั้งแต่การถ่ายทอด การใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ยกระดับอาชีพ การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม และมีการติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งยังพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ส่วนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้ 5 คะแนนเต็มเช่นกัน เพราะมีแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ ภารกิจการติดตาม การประเมิน การนำผลการประเมินไปปรับปรุง และมีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการถ่ายทอดศิลปะการรำมโนราห์อีกด้วย 

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังคงประเมินคุณภาพการศึกษา ตามระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่ออีก 1 ปี พร้อมพัฒนาระบบ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) เพื่อนำมาใช้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งในระดับหลักสูตร สำนักวิชาและมหาวิทยาลัย

 และหากมีความพร้อมมหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก AUN QA และเข้ารับการประเมิน เพื่อก้าวไปสู่การประเมินในระดับนานาชาติต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์จะเป็นมหาวิทยาลัย “แห่งคุณภาพ” ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวในตอนท้าย

ข่าว ม.วลัยลักษณ์
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 02-11-2561 เวลา 15:05:06 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ผลงานลูกหลานคนเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 3 )
เมืองคอนจัดงาน “พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ” 10 วัน 10 คืน วันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
รองผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเด็กน้อย 3 คน ที่แม่ทิ้งเผชิญชีวิตตามลำพัง" ขณะที่บิดาเด็กได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว
ผลงานลูกหลานคนเมองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 2 )
ผลงานลูกหลานคนคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” ( ตอนที่ 1) ◙
เลขา ส.ช.เผยหนุน รร.มัธยมยานากาวา เมืองคอนต้นแบบพัฒนานักเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น