บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เมืองคอนจัดกิจกรรมรวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัคร 25 พฤศจิกายน นี้ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการรวมพลังรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

ภายใต้แนวคิด“ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง”และกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วัดพระหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 โดยจัดให้มีการบรรยาย สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และพิธีเปิดและปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว บริเวณหน้าศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร-ไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว รู้ช่องทางการดูแลและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ถูกระทำ และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันปัญหาดังกล่าว อีกทั้งเป็นการรวมพลังอาสาสมัคร และสร้างพลังจิตอาสา ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อสังคม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี สำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

โดยในปี 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดขับเคลื่อนการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ตามแนวคิด “He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชายทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ เป็นพลังยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงในทุกรูปแบบ ด้วยการติดสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon)

 ซึ่งแสดงออกถึงการร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และรวมทั้งสร้างกระแสการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและยุติปัญหาการกระทำความรุนแรงในสังคม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า เนื่องด้วยปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ส่งผล/เชื่อมโยงเกิดเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงกำหนดจัดโครงการ รวมพลังรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมภายใต้แนวคิด “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิดยุติความรุนแรง”ขึ้น ซึ่งเป็นการร่วมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์พร้อมกันทั่วประเทศ (KICK OFF) โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้บูรณาการกับการจัดกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561

ซึ่งเป็นการสร้างพลังจิตอาสาในการทำประโยชน์แก่สังคมของอาสาสมัคร และรวมพลังจากหน่วยงานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหา มีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ตั้งแต่วันนี้และตลอดปี 2562 ..////////////

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 24-11-2561 เวลา 22:29:55 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ผลงานลูกหลานคนเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 3 )
เมืองคอนจัดงาน “พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ” 10 วัน 10 คืน วันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
รองผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเด็กน้อย 3 คน ที่แม่ทิ้งเผชิญชีวิตตามลำพัง" ขณะที่บิดาเด็กได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว
ผลงานลูกหลานคนเมองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 2 )
ผลงานลูกหลานคนคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” ( ตอนที่ 1) ◙
เลขา ส.ช.เผยหนุน รร.มัธยมยานากาวา เมืองคอนต้นแบบพัฒนานักเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น