บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เมืองคอนจัดกิจกรรมรวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัคร 25 พฤศจิกายน นี้ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการรวมพลังรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

ภายใต้แนวคิด“ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง”และกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วัดพระหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 โดยจัดให้มีการบรรยาย สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และพิธีเปิดและปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว บริเวณหน้าศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร-ไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว รู้ช่องทางการดูแลและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ถูกระทำ และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันปัญหาดังกล่าว อีกทั้งเป็นการรวมพลังอาสาสมัคร และสร้างพลังจิตอาสา ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อสังคม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี สำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

โดยในปี 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดขับเคลื่อนการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ตามแนวคิด “He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชายทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ เป็นพลังยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงในทุกรูปแบบ ด้วยการติดสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon)

 ซึ่งแสดงออกถึงการร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และรวมทั้งสร้างกระแสการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและยุติปัญหาการกระทำความรุนแรงในสังคม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า เนื่องด้วยปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ส่งผล/เชื่อมโยงเกิดเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงกำหนดจัดโครงการ รวมพลังรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมภายใต้แนวคิด “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิดยุติความรุนแรง”ขึ้น ซึ่งเป็นการร่วมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์พร้อมกันทั่วประเทศ (KICK OFF) โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้บูรณาการกับการจัดกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561

ซึ่งเป็นการสร้างพลังจิตอาสาในการทำประโยชน์แก่สังคมของอาสาสมัคร และรวมพลังจากหน่วยงานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหา มีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ตั้งแต่วันนี้และตลอดปี 2562 ..////////////

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 24-11-2561 เวลา 22:29:55 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
กองทัพภาคที่ 4 นำกำลังทหารจิตอาสา ทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เชฟร่อน มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ลำ ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชน
ขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน และขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ และงานสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ชาวพุทธเรือนแสน ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน ในวันมาฆบูชาสืบทอดกันมาเกือบ 800 ปี
ชมรมรักบ้านเกิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 ปีนักษัตร 12 กระทะ เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ขนส่งนครฯ ลงโทษโชเฟอร์รถสองแถวปล่อยนักเรียนเต้นท้ายรถ ทั้งปรับและเรียกตัวอบรม
พุทธศาสนิกชนนับพันร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นลงเขาสูงชันประมาณหนึ่งกิโลเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
คนนครฯ เชิญชวนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ จากสนามหน้าเมืองมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช แบบแบ่งเขต ขาดคุณสมบัติ 6 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
วัดบุญนารอบ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม กวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
โรงแรมทวินโลตัส จัดโครงการ ส่งยิ้ม ส่งใจ สู่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ในวันแห่งความรัก ครั้งที่ 11
สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์
คู่รัก จำนวน 29 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ เนินเทวดา อ.ขนอม
องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยปาบึกพื้นที่อำเภอปากพนัง
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
กกต.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น