บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เตรียมเสนอ คทช.จัดสรรเป็นที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อดูสภาพพื้นที่ 4,600 ไร่ เตรียมเสนอ คทช.จัดสรรเป็นที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ยืนยันรัฐบาลและจังหวัดพร้อมดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของ กยท.ด้วย

วันนี้(30 พ.ย.61) นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายชากรี รอดไฝ ผู้อำนวยการการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) นายเปลื้อง รัตนฉวี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายทหาร และนายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์ นายอำเภอทุ่งใหญ่

ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ จำนวน 4,600 ไร่ ที่การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. หมดสัญญาเช่ากับกรมป่าไม้ ก่อนที่จะเสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. เพื่อนำมาจัดสรรให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างกรีดยางของ กยท.ที่เข้าหลักเกณฑ์

โดยมีผู้แทนของ กยท.เขตภาคใต้ตอนกลางนำชี้แนวเขต ดูสภาพพื้นที่จริง ซึ่งเมื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะเดินทางถึงบริเวณแปลงปลูกยางงานสวนที่ 5 ฝ่ายสวน 2 ถ้ำเพดาน หมู่ที่ 7 ต.กรุงหยัน ได้มีพนักงาน-ลูกจ้างกรีดยางของ กยท. จำนวนหนึ่ง ยืนถือป้ายคัดค้านการนำที่ดินสวนยางของ กยท.ที่หมดสัญญาเช่าจากกรมป่าไม้จำนวน 4,600 ไร่ ไปจัดสรรให้ผู้อื่น เนื่องจากพวกตนได้รับผลกระทบโดยตรง

 ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการขอใช้พื้นที่แปลงดังกล่าวซึ่งทางจังหวัดและรัฐบาลต้องช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียมกันไม่ต้องกังวล บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสภาพที่ดินสวนยางที่ กยท.ให้ลูกจ้างกรีดยางและทำประโยชน์ จำนวน 4,600 ไร่ ว่าสภาพข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้าง

 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้หมดสัญญาเช่าจากกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวมาเยียวยาจัดสรรที่ดินทำกินให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ยากไร้ และลูกจ้างกรีดยางของ กยท.ที่เข้าหลักเกณฑ์ของการจัดสรรที่ดินตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ ให้มีที่ดินทำกินต่อไป

ซึ่งต้องสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ของสภาพพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนก่อน มีผู้ได้รับผลกระทบกี่รายกี่ไร่ ลูกจ้างกรีดยางของ กยท.ได้รับผลกระทบเดือดร้อนกี่ราย เมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วก็จะนำข้อมูลไปเข้าสู่คณะอนุกรรมการ คทช.จังหวัด แล้วสรุปมติหรือความเห็นต่าง ๆ ส่งไปให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ส่วนกลาง ได้พิจารณาต่อไป ว่าจะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ หรือให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม จังหวัดก็ต้องดำเนินการตามมติของ คทช.ส่วนกลางต่อไป

 และขอชี้แจงว่าทางจังหวัดต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ กลุ่มที่เป็นลูกจ้างกรีดยางของ กยท. ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

สำหรับที่ดินจำนวน 4,600 ไร่ ดังกล่าว ปัจจุบัน กยท.ได้ปลูกยางพาราประมาณ 4,000 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 92 ไร่ สถานีทดลองยาง 40 ไร่ บ้านพัก อาคาร และแหล่งน้ำประมาณ 500 ไร่ เป็นการใช้พื้นที่ต่อเนื่องในรอบที่ 2

 อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการ กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง และตัวแทนของกลุ่มพนักงานและลูกจ้างกรีดยาง กยท.ที่กองจัดการสวนยาง 3 กยท.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังปัญหาข้อกังวลต่าง ๆ ของพนักงานและลูกจ้างกรีดยาง กยท.

 ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ กยท.ได้เสนอข้อมูลต่าง ๆที่ครบถ้วนไปให้จังหวัดด้วย โดยมีกลุ่มพนักงานและลูกจ้างกรีดยางร่วมสังเกตการณ์และมีการต่อลำโพงให้ผู้ที่อยู่นอกนอกอาคารได้รับฟังการประชุมด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นเขื่อนดิน ทำนบดินกว้าง 8 เมตร ยาว 1,557 เมตร สูง 22 เมตร ความจุของอ่าง 36.575 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 880 ล้านบาท ปัจจุบันได้รับงบประมาณจาก สำนักงาน กปร.ในการปรับที่ดินบริเวณหัวงานเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักถาวรแล้ว

นอกจากนี้ได้มีการอนุมัติวงเงินจ่ายค่าชดเชยที่ดินและผลอาสินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในเขตป่าไม้ 2484 จำนวน 107 ล้านบาท และ ที่ดิน สปก.4-01 ชุดแรก 90 ล้านบาท ซึ่งรอการจัดสรรงบประมาณ ส่วนที่เหลือจะดำเนินการช่วงหลังปีใหม่ .///////////

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 01-12-2561 เวลา 14:49:57 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ผลงานลูกหลานคนเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 3 )
เมืองคอนจัดงาน “พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ” 10 วัน 10 คืน วันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
รองผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเด็กน้อย 3 คน ที่แม่ทิ้งเผชิญชีวิตตามลำพัง" ขณะที่บิดาเด็กได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว
ผลงานลูกหลานคนเมองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 2 )
ผลงานลูกหลานคนคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” ( ตอนที่ 1) ◙
เลขา ส.ช.เผยหนุน รร.มัธยมยานากาวา เมืองคอนต้นแบบพัฒนานักเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น