บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เตรียมเสนอ คทช.จัดสรรเป็นที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อดูสภาพพื้นที่ 4,600 ไร่ เตรียมเสนอ คทช.จัดสรรเป็นที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ยืนยันรัฐบาลและจังหวัดพร้อมดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของ กยท.ด้วย

วันนี้(30 พ.ย.61) นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายชากรี รอดไฝ ผู้อำนวยการการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) นายเปลื้อง รัตนฉวี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายทหาร และนายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์ นายอำเภอทุ่งใหญ่

ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ จำนวน 4,600 ไร่ ที่การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. หมดสัญญาเช่ากับกรมป่าไม้ ก่อนที่จะเสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. เพื่อนำมาจัดสรรให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างกรีดยางของ กยท.ที่เข้าหลักเกณฑ์

โดยมีผู้แทนของ กยท.เขตภาคใต้ตอนกลางนำชี้แนวเขต ดูสภาพพื้นที่จริง ซึ่งเมื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะเดินทางถึงบริเวณแปลงปลูกยางงานสวนที่ 5 ฝ่ายสวน 2 ถ้ำเพดาน หมู่ที่ 7 ต.กรุงหยัน ได้มีพนักงาน-ลูกจ้างกรีดยางของ กยท. จำนวนหนึ่ง ยืนถือป้ายคัดค้านการนำที่ดินสวนยางของ กยท.ที่หมดสัญญาเช่าจากกรมป่าไม้จำนวน 4,600 ไร่ ไปจัดสรรให้ผู้อื่น เนื่องจากพวกตนได้รับผลกระทบโดยตรง

 ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการขอใช้พื้นที่แปลงดังกล่าวซึ่งทางจังหวัดและรัฐบาลต้องช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียมกันไม่ต้องกังวล บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสภาพที่ดินสวนยางที่ กยท.ให้ลูกจ้างกรีดยางและทำประโยชน์ จำนวน 4,600 ไร่ ว่าสภาพข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้าง

 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้หมดสัญญาเช่าจากกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวมาเยียวยาจัดสรรที่ดินทำกินให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ยากไร้ และลูกจ้างกรีดยางของ กยท.ที่เข้าหลักเกณฑ์ของการจัดสรรที่ดินตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ ให้มีที่ดินทำกินต่อไป

ซึ่งต้องสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ของสภาพพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนก่อน มีผู้ได้รับผลกระทบกี่รายกี่ไร่ ลูกจ้างกรีดยางของ กยท.ได้รับผลกระทบเดือดร้อนกี่ราย เมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วก็จะนำข้อมูลไปเข้าสู่คณะอนุกรรมการ คทช.จังหวัด แล้วสรุปมติหรือความเห็นต่าง ๆ ส่งไปให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ส่วนกลาง ได้พิจารณาต่อไป ว่าจะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ หรือให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม จังหวัดก็ต้องดำเนินการตามมติของ คทช.ส่วนกลางต่อไป

 และขอชี้แจงว่าทางจังหวัดต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ กลุ่มที่เป็นลูกจ้างกรีดยางของ กยท. ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

สำหรับที่ดินจำนวน 4,600 ไร่ ดังกล่าว ปัจจุบัน กยท.ได้ปลูกยางพาราประมาณ 4,000 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 92 ไร่ สถานีทดลองยาง 40 ไร่ บ้านพัก อาคาร และแหล่งน้ำประมาณ 500 ไร่ เป็นการใช้พื้นที่ต่อเนื่องในรอบที่ 2

 อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการ กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง และตัวแทนของกลุ่มพนักงานและลูกจ้างกรีดยาง กยท.ที่กองจัดการสวนยาง 3 กยท.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังปัญหาข้อกังวลต่าง ๆ ของพนักงานและลูกจ้างกรีดยาง กยท.

 ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ กยท.ได้เสนอข้อมูลต่าง ๆที่ครบถ้วนไปให้จังหวัดด้วย โดยมีกลุ่มพนักงานและลูกจ้างกรีดยางร่วมสังเกตการณ์และมีการต่อลำโพงให้ผู้ที่อยู่นอกนอกอาคารได้รับฟังการประชุมด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นเขื่อนดิน ทำนบดินกว้าง 8 เมตร ยาว 1,557 เมตร สูง 22 เมตร ความจุของอ่าง 36.575 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 880 ล้านบาท ปัจจุบันได้รับงบประมาณจาก สำนักงาน กปร.ในการปรับที่ดินบริเวณหัวงานเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักถาวรแล้ว

นอกจากนี้ได้มีการอนุมัติวงเงินจ่ายค่าชดเชยที่ดินและผลอาสินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในเขตป่าไม้ 2484 จำนวน 107 ล้านบาท และ ที่ดิน สปก.4-01 ชุดแรก 90 ล้านบาท ซึ่งรอการจัดสรรงบประมาณ ส่วนที่เหลือจะดำเนินการช่วงหลังปีใหม่ .///////////

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 01-12-2561 เวลา 14:49:57 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชาติไทยพัฒนาบุกเมืองคอน เปิดสาขาพรรคยิ่งใหญ่ มีหลานหมอผี”สัมพันธ์”ลงสมัคร สส.เมืองคอนด้วย
“ ผู้แทน ศปป. พบปะสื่อมวลชน นครศรีฯ หารือกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ”
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช จัดเดย์ทริปสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน 122 คน ด้วยเส้นทาง “How to pray like us ” เรียนรู้การบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ตามวิถีของชาวนครศรีธรรมราช
ประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ฝ่าสายฝนร่วมแปรอักษร และปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
ชาวนครร่วมยินดี!! โรงเรียน​ในสังกัด อบจ.เมืองคอน คว้าแชมป์ตะกร้อหญิง​รุ่น​ 12​ ปี โค่นแชมป์เก่ากรุงเทพฯ ในกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย​
พิธีเปิดฟุตบอล นครธรรมาภิบาลคัพ “เตะเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแม่” ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน อดีต ผบ. มทบ.41 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เด็กคอน..กับผลงานในกีฬาแห่งชาติครั้ง 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 4....สุดท้าย)
เด็กคอน..กับผลงานในกีฬาแห่งชาติครั้ง 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 4....สุดท้าย)
เด็กคอนกับ...ผลงานในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 3)
เด็กคอนกับ...ผลงานในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 3)
อบจ.จัดสรรงบประมาณ 5 แสนบาท เพื่อซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสายบ้านวัดหรั่ง- หนองศรีขวัญ ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP ภูมิภาค 7-13 ธันวาคม 2561 ที่ลานข้างถนนพุทธภูมิ
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อกระตุ้นให้สังคมและทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงผลเสียร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ซ้อมเสมือนจริงปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”จังหวัดนครศรีธรรมราช
เศรษฐีเมืองคอนใจบุญ! บริจาคห้องซีซียู 6 ห้อง มูลค่าเกือบ 10 ล้านแก่ รพ.ทุ่งสง
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันดินโลก ปี 2561 บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ อ.ปากพนัง
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช พร้อมใจทำบุญตักบาตรและประกอบกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือเตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น