บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เตรียมเสนอ คทช.จัดสรรเป็นที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อดูสภาพพื้นที่ 4,600 ไร่ เตรียมเสนอ คทช.จัดสรรเป็นที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ยืนยันรัฐบาลและจังหวัดพร้อมดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของ กยท.ด้วย

วันนี้(30 พ.ย.61) นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายชากรี รอดไฝ ผู้อำนวยการการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) นายเปลื้อง รัตนฉวี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายทหาร และนายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์ นายอำเภอทุ่งใหญ่

ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ จำนวน 4,600 ไร่ ที่การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. หมดสัญญาเช่ากับกรมป่าไม้ ก่อนที่จะเสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. เพื่อนำมาจัดสรรให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างกรีดยางของ กยท.ที่เข้าหลักเกณฑ์

โดยมีผู้แทนของ กยท.เขตภาคใต้ตอนกลางนำชี้แนวเขต ดูสภาพพื้นที่จริง ซึ่งเมื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะเดินทางถึงบริเวณแปลงปลูกยางงานสวนที่ 5 ฝ่ายสวน 2 ถ้ำเพดาน หมู่ที่ 7 ต.กรุงหยัน ได้มีพนักงาน-ลูกจ้างกรีดยางของ กยท. จำนวนหนึ่ง ยืนถือป้ายคัดค้านการนำที่ดินสวนยางของ กยท.ที่หมดสัญญาเช่าจากกรมป่าไม้จำนวน 4,600 ไร่ ไปจัดสรรให้ผู้อื่น เนื่องจากพวกตนได้รับผลกระทบโดยตรง

 ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการขอใช้พื้นที่แปลงดังกล่าวซึ่งทางจังหวัดและรัฐบาลต้องช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียมกันไม่ต้องกังวล บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสภาพที่ดินสวนยางที่ กยท.ให้ลูกจ้างกรีดยางและทำประโยชน์ จำนวน 4,600 ไร่ ว่าสภาพข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้าง

 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้หมดสัญญาเช่าจากกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวมาเยียวยาจัดสรรที่ดินทำกินให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ยากไร้ และลูกจ้างกรีดยางของ กยท.ที่เข้าหลักเกณฑ์ของการจัดสรรที่ดินตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ ให้มีที่ดินทำกินต่อไป

ซึ่งต้องสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ของสภาพพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนก่อน มีผู้ได้รับผลกระทบกี่รายกี่ไร่ ลูกจ้างกรีดยางของ กยท.ได้รับผลกระทบเดือดร้อนกี่ราย เมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วก็จะนำข้อมูลไปเข้าสู่คณะอนุกรรมการ คทช.จังหวัด แล้วสรุปมติหรือความเห็นต่าง ๆ ส่งไปให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ส่วนกลาง ได้พิจารณาต่อไป ว่าจะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ หรือให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม จังหวัดก็ต้องดำเนินการตามมติของ คทช.ส่วนกลางต่อไป

 และขอชี้แจงว่าทางจังหวัดต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ กลุ่มที่เป็นลูกจ้างกรีดยางของ กยท. ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

สำหรับที่ดินจำนวน 4,600 ไร่ ดังกล่าว ปัจจุบัน กยท.ได้ปลูกยางพาราประมาณ 4,000 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 92 ไร่ สถานีทดลองยาง 40 ไร่ บ้านพัก อาคาร และแหล่งน้ำประมาณ 500 ไร่ เป็นการใช้พื้นที่ต่อเนื่องในรอบที่ 2

 อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการ กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง และตัวแทนของกลุ่มพนักงานและลูกจ้างกรีดยาง กยท.ที่กองจัดการสวนยาง 3 กยท.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังปัญหาข้อกังวลต่าง ๆ ของพนักงานและลูกจ้างกรีดยาง กยท.

 ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ กยท.ได้เสนอข้อมูลต่าง ๆที่ครบถ้วนไปให้จังหวัดด้วย โดยมีกลุ่มพนักงานและลูกจ้างกรีดยางร่วมสังเกตการณ์และมีการต่อลำโพงให้ผู้ที่อยู่นอกนอกอาคารได้รับฟังการประชุมด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นเขื่อนดิน ทำนบดินกว้าง 8 เมตร ยาว 1,557 เมตร สูง 22 เมตร ความจุของอ่าง 36.575 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 880 ล้านบาท ปัจจุบันได้รับงบประมาณจาก สำนักงาน กปร.ในการปรับที่ดินบริเวณหัวงานเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักถาวรแล้ว

นอกจากนี้ได้มีการอนุมัติวงเงินจ่ายค่าชดเชยที่ดินและผลอาสินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในเขตป่าไม้ 2484 จำนวน 107 ล้านบาท และ ที่ดิน สปก.4-01 ชุดแรก 90 ล้านบาท ซึ่งรอการจัดสรรงบประมาณ ส่วนที่เหลือจะดำเนินการช่วงหลังปีใหม่ .///////////

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 01-12-2561 เวลา 14:49:57 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
กองทัพภาคที่ 4 นำกำลังทหารจิตอาสา ทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เชฟร่อน มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ลำ ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชน
ขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน และขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ และงานสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ชาวพุทธเรือนแสน ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน ในวันมาฆบูชาสืบทอดกันมาเกือบ 800 ปี
ชมรมรักบ้านเกิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 ปีนักษัตร 12 กระทะ เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ขนส่งนครฯ ลงโทษโชเฟอร์รถสองแถวปล่อยนักเรียนเต้นท้ายรถ ทั้งปรับและเรียกตัวอบรม
พุทธศาสนิกชนนับพันร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นลงเขาสูงชันประมาณหนึ่งกิโลเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
คนนครฯ เชิญชวนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ จากสนามหน้าเมืองมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช แบบแบ่งเขต ขาดคุณสมบัติ 6 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
วัดบุญนารอบ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม กวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
โรงแรมทวินโลตัส จัดโครงการ ส่งยิ้ม ส่งใจ สู่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ในวันแห่งความรัก ครั้งที่ 11
สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์
คู่รัก จำนวน 29 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ เนินเทวดา อ.ขนอม
องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยปาบึกพื้นที่อำเภอปากพนัง
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
กกต.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น