บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อกระตุ้นให้สังคมและทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงผลเสียร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น


วันนี้(7 ธ.ค.61) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2561 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช มีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน


 มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 470 คน 


ซึ่งเป็นการจัดพร้อมกันทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กระตุ้นให้สังคมและทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงผลเสียร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

มีการกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง เพื่อรับชมรับฟังผู้แทนองค์การสหประชาชาติ แถลงสารองค์การสหประชาชาติ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. แถลงการณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น จากนั้น เป็นการบรรยายหัวข้อ “ร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดี เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยนายอรุณ พุมเพรา อดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช


นายจิรทีปต์ โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จึงได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) 


แต่เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ตรงกับวันอาทิตย์ ดังนั้นรัฐบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม จึงได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ทุกภาคส่วนในประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ขอให้ประชาชนที่พบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่นแจ้งเบาะแสไปที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด โดยจะมีการปกปิดชื่อผู้ร้องเป็นความลับเพื่อความปลอดภัย../////////


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 07-12-2561 เวลา 16:51:49 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น