บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ที่เที่ยวแห่งใหม่ “มีนา มานี่ มาต๊ะ มาดู ปูนา” ที่ “บ้านนาใน” ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเมื่อปี พ.ศ. 2537 แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอพระพรหม และต่อมาใน พ.ศ. 2540  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอพระพรหม  โดยอำเภอพระพรหม  เป็นพื้นที่ที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนมาอย่างยาวนาน 

 และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และยัพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการที่ดี พัฒนาทักษะการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สร้างตราสินค้า เรื่องราวผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ไม่น้อย
 
                อ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาชุมชน ให้ดำเนินงานในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี“บ้านนาใน” ท้องที่หมู่  13 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้วิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านแบบเดิมเป็นจุดขาย ใช้พื้นที่แปลงนา หรือ “ทุ่งนา”หลายสิบไร่ในหมู่บ้านเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ และเริ่มดำเนินการมาได้เพียงประมาณ 3 เดือนเท่านั้น และการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ แต่กลับได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดที่เดินทางมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง

นายเจียม ณ พลฤทธิ์ ผู้จัดการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี“บ้านนาใน”  เปิดเผยว่า สำหรับอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า ที่มาของ “บ้านนาใน” จากตำนานเล่าขานสืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตมีผู้นำท้องถิ่นในสมัยนั้นชื่อ “ตาหมื่นเดช” ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นศิลปินพื้นบ้าน เจ้าบท เจ้ากลอน มีความเชี่ยวชาญทั้งเพลงเพลงบอก บทกลอนหนังตะลุง และบทกลอนโนราห์ 

โดยในสมัยนั้นพื้นที่นาในหมู่ 13 ต.ช้างซ้ายชาวบ้านทำนาแต่ไม่ค่อยได้รับผลผลิตเนื่องจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมไหลพัดพาต้นข้าวในนาเสียหายเกือบทั้งหมดทุกปี ตาหมื่นเดช จึงเกณฑ์ชาวบ้านมาทำพนังกั้นน้ำ หรือโบราณเรียกว่า”หมอนคลอง” เพื่อกั้นพื้นที่ด้านในไม่ให้น้ำท่วมและใช้ทำนาได้ ส่วนพื้นที่ด้านนอกจะถูกน้ำท่วมปลูกข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรไม่ได้เลย หลังจากสร้างหมอนคลองเสร็จตาหมื่นเดช จึงประกาศบอกให้ชาวบ้านทราบทั่วกันว่าให้ทำนาในพื้นที่ด้านใน จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านนาใน”มาจนถึงปัจจุบัน”

ทางด้านนายวัชระ สิทธิศักดิ์สกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานโครงการดังกล่าว กล่าวว่า  อำเภอพระพรหมได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน จำนวน 4 โครงการ และ  โดย 1 ในจำนวนนั้นคือโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านนาใน”

 โดยนายอนันต์ สระบัว ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้เสนอโครงการและรวบรวมชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการ โดยใช้พื้นที่ทุ่งนาของนายอนันต์ และที่นาของชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดกันเป็นบริเวณกว้าง ดำเนินการภายใต้สโลแกนว่า “มีนา มานี่ มาต๊ะ มาดู ปูนา” มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาการอำเภอพระพรหมเปแนพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ มีเป้าหมายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน

 รวมทั้งประชาชนในยุคปัจจุบันที่เหินห่างจากวิธีชุมชนดั่งเดิม  แหล่งท่องเที่ยวบ้านนาในจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตามนโยบายทางรัฐบาลในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น 1 ใน 55 เมืองรองที่ประสบความสำเร็จ เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนนาก จนสามารถสร้างได้สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศในบรรดาเมืองรองทั้งหมดในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา
 
 “การจัดพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านนาในนั้นถือว่าเราโชคดีที่มีทุ่งนากว้างอยู่ใกล้ชุมชนเมืองระยะทางไม่เกิน 10 กม. การเดินทางไปมาก็สะดวกรวดเร็ว จึงเป็นจุดขายได้เป็นอย่างดี เป็นการดึงเอาเสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อแปลงเป็นรายได้ในชุมชนที่ได้จากนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาในและชุมชนใกล้เคียง ทำให้มีรายได้กระจายตัวอยู่ในชุมชนทั้งหมด 

นับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สามารถสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานออกไปหางานที่อื่น แม้ว่ายังดำเนินการโครงการนี้ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพราะยังต้องใช้งบประมาณอีกไม่น้อยในการดำเนินการด้านต่าง ๆ อาทิ เรื่องลานจอดรถ ห้องน้ำ และระบบไฟฟ้า เป็นต้น แต่ในขณะนี้มีผู้คนเดินทางมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงวันเสาร์-อาทิตย์  จะมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาเที่ยวชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  “บ้านนาใน” จำนวนไม่น้อย

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ของโครงการ ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แปลงนาข้าว จัดทำจุดแลนมาร์คโดยทำสะพานไม้ยาวไปกลางทุ่งนาความยาวกว่า 100 เมตร พร้อมทางเดินเล็กไประหว่างแปลงนา รวมทั้งการสร้างศาลาหรือกระท่อมหลังคามุงจากให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักสูดอากาศที่บริสุทธิ์กลางทุ่งนาท่ามกลางสายลมที่เย็นสบาย  เป็นจุดเช็คอินที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ที่ใครเข้ามาเยือนจะสามารถสัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งนาโบราณจนรู้สึกได้เลยว่ามาที่ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านนาใน”  มีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อย่างชัดเจน 

 โดยชาวบ้านจะนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนเช่น พืชผัก สวนครัว ขนม และข้าวสาร รวมถึงได้นำอุปกรณ์การทำนาในอดีต  เช่น คันไถ ผานไถ เครื่องสีข้าว เครื่องมือจับสัตว์น้ำแบบโบราณ  และอื่น ๆ จำนวนมากมาจัดแสดงโชว์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และยังได้ชิมรสชาติความอร่อยจากผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง รวมทั้งเลือกชื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปได้อีกด้วย
 
                “แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่เราไม่สามารถดำเนินการได้ตามวิสัยทัศน์แนวคิด ที่อยากจะเร่งต่อยอดดำเนินการ เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการต่อเนื่อง เพราะการจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนของกรมพัฒนาชุมขนต้องไปตามลำดับขั้นตอนไม่ทันกับความความต้องการที่เราคิดจะดำเนินการ แต่เราก็พยายามจะพัฒนา ปรับปรุงไปก่อนตามศักยภาพของชุมชนที่พอจะทำได้  

ยอมรับว่าโครงการนี้เป็นของใหม่ที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมลักษณะนี้ไปในตัวด้วย  ซึ่งพวกเราจะต้องก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไปให้ได้  และเพื่อการให้บริการนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจมากที่สุดเราจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาเสริมเพิ่มเติม อาทิ ด้านบันเทิงจะมีกลุ่มศิลปินมาบรรเลงเสียงเพลงและดนตรีทุกวันเสาร์-อาทิตย์  การจัดเตรียมที่พักโฮมสเตย์ การสาธิตการทำนาข้าว 

 รวมทั้งการลงแขกเกี่ยวข้าว การจับปูนาและผลิตมันปู การจับปลาและสัตว์น้ำในนาข้าว พร้อมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลเรื่องปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังจุดท่องเที่ยวในอำเภอพระพรหมและชุมชนใกล้เคียงอื่น ๆ ซึ่งพวกเราชาวบ้านนาในพร้อมใจกันเปิดประตูรองรับนักท่องเที่ยวให้เข้าเยือนและพักอาศัยค้างคืน เพื่อสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังคงวิถีชีวิตดั่งเดิมเอาไว้อย่างแท้จริง เป็นวู๔การดำรงชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบเครือญาติ

   หากคนจากต่างถิ่นเดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช สิ่งแรกที่ต้องคือการเดินทางเขากราบสักการะ “องค์พระบรมธาตุเจดีย์” วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นจึงจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง และหากจะเดินทางมาเที่ยวชม "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านนาใน” จะใช้เวลาเดินทางเพียง 15-20 นาทีเพราะอยู่ห่างออกมาไม่ถึง 10 กม. ..ที่นี่มีนา มานี่ มาต๊ะ มาดู ปูนา” ที่“บ้านนาใน
 
ขอบคุณภาพ/คลิปและข้อมูลเฟซบุ๊ต ไพฑูรย์ อินทศิลา
 
ยุทธนะ  เตมะศิริ สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราช รายงาน
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 24-01-2562 เวลา 16:55:45 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
กองทัพภาคที่ 4 นำกำลังทหารจิตอาสา ทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เชฟร่อน มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ลำ ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชน
ขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน และขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ และงานสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ชาวพุทธเรือนแสน ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน ในวันมาฆบูชาสืบทอดกันมาเกือบ 800 ปี
ชมรมรักบ้านเกิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 ปีนักษัตร 12 กระทะ เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ขนส่งนครฯ ลงโทษโชเฟอร์รถสองแถวปล่อยนักเรียนเต้นท้ายรถ ทั้งปรับและเรียกตัวอบรม
พุทธศาสนิกชนนับพันร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นลงเขาสูงชันประมาณหนึ่งกิโลเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
คนนครฯ เชิญชวนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ จากสนามหน้าเมืองมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช แบบแบ่งเขต ขาดคุณสมบัติ 6 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
วัดบุญนารอบ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม กวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
โรงแรมทวินโลตัส จัดโครงการ ส่งยิ้ม ส่งใจ สู่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ในวันแห่งความรัก ครั้งที่ 11
สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์
คู่รัก จำนวน 29 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ เนินเทวดา อ.ขนอม
องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยปาบึกพื้นที่อำเภอปากพนัง
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
กกต.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น