บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ที่เที่ยวแห่งใหม่ “มีนา มานี่ มาต๊ะ มาดู ปูนา” ที่ “บ้านนาใน” ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเมื่อปี พ.ศ. 2537 แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอพระพรหม และต่อมาใน พ.ศ. 2540  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอพระพรหม  โดยอำเภอพระพรหม  เป็นพื้นที่ที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนมาอย่างยาวนาน 

 และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และยัพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการที่ดี พัฒนาทักษะการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สร้างตราสินค้า เรื่องราวผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ไม่น้อย
 
                อ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาชุมชน ให้ดำเนินงานในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี“บ้านนาใน” ท้องที่หมู่  13 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้วิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านแบบเดิมเป็นจุดขาย ใช้พื้นที่แปลงนา หรือ “ทุ่งนา”หลายสิบไร่ในหมู่บ้านเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ และเริ่มดำเนินการมาได้เพียงประมาณ 3 เดือนเท่านั้น และการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ แต่กลับได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดที่เดินทางมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง

นายเจียม ณ พลฤทธิ์ ผู้จัดการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี“บ้านนาใน”  เปิดเผยว่า สำหรับอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า ที่มาของ “บ้านนาใน” จากตำนานเล่าขานสืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตมีผู้นำท้องถิ่นในสมัยนั้นชื่อ “ตาหมื่นเดช” ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นศิลปินพื้นบ้าน เจ้าบท เจ้ากลอน มีความเชี่ยวชาญทั้งเพลงเพลงบอก บทกลอนหนังตะลุง และบทกลอนโนราห์ 

โดยในสมัยนั้นพื้นที่นาในหมู่ 13 ต.ช้างซ้ายชาวบ้านทำนาแต่ไม่ค่อยได้รับผลผลิตเนื่องจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมไหลพัดพาต้นข้าวในนาเสียหายเกือบทั้งหมดทุกปี ตาหมื่นเดช จึงเกณฑ์ชาวบ้านมาทำพนังกั้นน้ำ หรือโบราณเรียกว่า”หมอนคลอง” เพื่อกั้นพื้นที่ด้านในไม่ให้น้ำท่วมและใช้ทำนาได้ ส่วนพื้นที่ด้านนอกจะถูกน้ำท่วมปลูกข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรไม่ได้เลย หลังจากสร้างหมอนคลองเสร็จตาหมื่นเดช จึงประกาศบอกให้ชาวบ้านทราบทั่วกันว่าให้ทำนาในพื้นที่ด้านใน จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านนาใน”มาจนถึงปัจจุบัน”

ทางด้านนายวัชระ สิทธิศักดิ์สกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานโครงการดังกล่าว กล่าวว่า  อำเภอพระพรหมได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน จำนวน 4 โครงการ และ  โดย 1 ในจำนวนนั้นคือโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านนาใน”

 โดยนายอนันต์ สระบัว ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้เสนอโครงการและรวบรวมชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการ โดยใช้พื้นที่ทุ่งนาของนายอนันต์ และที่นาของชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดกันเป็นบริเวณกว้าง ดำเนินการภายใต้สโลแกนว่า “มีนา มานี่ มาต๊ะ มาดู ปูนา” มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาการอำเภอพระพรหมเปแนพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ มีเป้าหมายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน

 รวมทั้งประชาชนในยุคปัจจุบันที่เหินห่างจากวิธีชุมชนดั่งเดิม  แหล่งท่องเที่ยวบ้านนาในจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตามนโยบายทางรัฐบาลในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น 1 ใน 55 เมืองรองที่ประสบความสำเร็จ เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนนาก จนสามารถสร้างได้สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศในบรรดาเมืองรองทั้งหมดในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา
 
 “การจัดพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านนาในนั้นถือว่าเราโชคดีที่มีทุ่งนากว้างอยู่ใกล้ชุมชนเมืองระยะทางไม่เกิน 10 กม. การเดินทางไปมาก็สะดวกรวดเร็ว จึงเป็นจุดขายได้เป็นอย่างดี เป็นการดึงเอาเสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อแปลงเป็นรายได้ในชุมชนที่ได้จากนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาในและชุมชนใกล้เคียง ทำให้มีรายได้กระจายตัวอยู่ในชุมชนทั้งหมด 

นับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สามารถสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานออกไปหางานที่อื่น แม้ว่ายังดำเนินการโครงการนี้ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพราะยังต้องใช้งบประมาณอีกไม่น้อยในการดำเนินการด้านต่าง ๆ อาทิ เรื่องลานจอดรถ ห้องน้ำ และระบบไฟฟ้า เป็นต้น แต่ในขณะนี้มีผู้คนเดินทางมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงวันเสาร์-อาทิตย์  จะมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาเที่ยวชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  “บ้านนาใน” จำนวนไม่น้อย

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ของโครงการ ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แปลงนาข้าว จัดทำจุดแลนมาร์คโดยทำสะพานไม้ยาวไปกลางทุ่งนาความยาวกว่า 100 เมตร พร้อมทางเดินเล็กไประหว่างแปลงนา รวมทั้งการสร้างศาลาหรือกระท่อมหลังคามุงจากให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักสูดอากาศที่บริสุทธิ์กลางทุ่งนาท่ามกลางสายลมที่เย็นสบาย  เป็นจุดเช็คอินที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ที่ใครเข้ามาเยือนจะสามารถสัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งนาโบราณจนรู้สึกได้เลยว่ามาที่ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านนาใน”  มีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อย่างชัดเจน 

 โดยชาวบ้านจะนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนเช่น พืชผัก สวนครัว ขนม และข้าวสาร รวมถึงได้นำอุปกรณ์การทำนาในอดีต  เช่น คันไถ ผานไถ เครื่องสีข้าว เครื่องมือจับสัตว์น้ำแบบโบราณ  และอื่น ๆ จำนวนมากมาจัดแสดงโชว์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และยังได้ชิมรสชาติความอร่อยจากผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง รวมทั้งเลือกชื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปได้อีกด้วย
 
                “แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่เราไม่สามารถดำเนินการได้ตามวิสัยทัศน์แนวคิด ที่อยากจะเร่งต่อยอดดำเนินการ เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการต่อเนื่อง เพราะการจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนของกรมพัฒนาชุมขนต้องไปตามลำดับขั้นตอนไม่ทันกับความความต้องการที่เราคิดจะดำเนินการ แต่เราก็พยายามจะพัฒนา ปรับปรุงไปก่อนตามศักยภาพของชุมชนที่พอจะทำได้  

ยอมรับว่าโครงการนี้เป็นของใหม่ที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมลักษณะนี้ไปในตัวด้วย  ซึ่งพวกเราจะต้องก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไปให้ได้  และเพื่อการให้บริการนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจมากที่สุดเราจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาเสริมเพิ่มเติม อาทิ ด้านบันเทิงจะมีกลุ่มศิลปินมาบรรเลงเสียงเพลงและดนตรีทุกวันเสาร์-อาทิตย์  การจัดเตรียมที่พักโฮมสเตย์ การสาธิตการทำนาข้าว 

 รวมทั้งการลงแขกเกี่ยวข้าว การจับปูนาและผลิตมันปู การจับปลาและสัตว์น้ำในนาข้าว พร้อมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลเรื่องปลอดภัยในชุมชน รวมทั้งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังจุดท่องเที่ยวในอำเภอพระพรหมและชุมชนใกล้เคียงอื่น ๆ ซึ่งพวกเราชาวบ้านนาในพร้อมใจกันเปิดประตูรองรับนักท่องเที่ยวให้เข้าเยือนและพักอาศัยค้างคืน เพื่อสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังคงวิถีชีวิตดั่งเดิมเอาไว้อย่างแท้จริง เป็นวู๔การดำรงชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบเครือญาติ

   หากคนจากต่างถิ่นเดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช สิ่งแรกที่ต้องคือการเดินทางเขากราบสักการะ “องค์พระบรมธาตุเจดีย์” วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นจึงจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง และหากจะเดินทางมาเที่ยวชม "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านนาใน” จะใช้เวลาเดินทางเพียง 15-20 นาทีเพราะอยู่ห่างออกมาไม่ถึง 10 กม. ..ที่นี่มีนา มานี่ มาต๊ะ มาดู ปูนา” ที่“บ้านนาใน
 
ขอบคุณภาพ/คลิปและข้อมูลเฟซบุ๊ต ไพฑูรย์ อินทศิลา
 
ยุทธนะ  เตมะศิริ สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราช รายงาน
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 24-01-2562 เวลา 16:55:45 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชาวทุ่งสง แห่ร่วมงานเทศกาล”#ขนมจีนหม้อยักษ์ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” กินฟรีขนมจีน 1,067 กิโลกรัม
NBT และ สวท. นครศรีฯ จับมือ กองทัพภาคที่ 4 และเทศบาลนครนครศรีฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “กินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์”
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการรณรงค์ป้องโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562
เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล คาราบาวนครธรรมาภิบาลพบประชาชน รายได้มอบให้กับโรงพยาบาลพระพรหม วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ สนามตลาดลีวัฒนา
ข่าวดีเมืองคอน ความหวังของผู้ป่วยโรคหัวใจมีแล้ว จิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญ มอบเงิน 25 ล้านบาทซื้ออุปกรณ์รักษาหัวใจให้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
เชิญเที่ยวงานบุญเดือน 5 สงกรานต์แตแรก @เมืองคอน ระหว่าง วันที่ 12-15 เมษายน 2562
“ม.วลัยลักษณ์”เตรียมตั้ง “ศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาไทย”ครบวงจร
จ.นครศรีธรรมราช ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดมทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง พร้อมเตือนผู้จุดไฟเผาป่าต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ระยะแรก เปิดให้บริการผู้ป่วยใน ขนาด 16 เตียง
อบจ.เมืองคอน ขอเชิญร่วมกิจกรรม​ "ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น​ สืบสานศิลป์ในสวน​" วันอนุรักษ์มรดกไทย​ วันพุธที่ 3 เม.ย.นี้ ที่สวนสาธารณะ ร.9
กิจกรรม TTM+2019 Sale Call To Emerging Destination ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 และวันอนุรักษ์มรดกไทย
เชิญเที่ยวงาน "พิธีแห่นางดาน" หนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครฯ 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2562
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์กำหนดจัดพิธีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 6 เมษายน 2562
เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ท่าศาลา เปิดศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร
แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือคนลำบาก!! 11 ชีวิตดีใจที่สุดเมื่อบริษัท นครพลังงาน จำกัด ติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ช่วยให้มีไฟฟ้าใช้ หลังอยู่ในความมืดมา 18 ปี
“ซี.พี.แลนด์” ปักหมุด “เมืองท่องเที่ยว”เปิดโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น