หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 “นโยบายภาครัฐกับการสนับสนุนธุรกิจภาคเอกชน” เศรษฐกิจเมืองนครจะเป็นอย่างไร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (28 เม.ย.66) ณ ห้องปทุมลาภ 4-5 ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 โดยมีนายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนพรรคการเมือง สมาชิกหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการ YEC และสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ นโยบายภาครัฐกับการสนับสนุนธุรกิจภาคเอกชน โดยได้กล่าวชื่นชม หอการค้าจังหวัดว่าเป็นองค์กรภาคเอกชนที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัด จนเป็นที่ยอมรับของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในการช่วยเหลือด้านธุรกิจการค้า การลงทุน การส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ตลอดทั้งการนำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชในเวทีการประชุมต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนสู่กลไกเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ รวมทั้งการอุทิศเวลาในการทำธุรกิจส่วนตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม และการส่งเสริม พัฒนา บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ผลักดันนโยบายสำคัญๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชนในพื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวให้สามารถตั้งรับปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งนี้ ทางหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้เชิญ ผู้แทนพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่างๆ ในพื้นที่มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งการจัดกิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาธุรกิจด้วย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0