‘เชฟรอน’ หนุน ‘หอดูดาวฯ สงขลา’ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเชฟรอนและลานอเนกประสงค์ พร้อมเป็นสักขีพยานการส่งมอบงบประมาณจำนวน 2,739,986.27 บาท ที่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบให้กับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาสงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา) เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ส่วนราชการจังหวัดสงขลา และสื่อมวลชน

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “สงขลาเป็น ‘เมืองพหุวัฒนธรรมศูนย์กลางการศึกษาภาคใต้’
มีสถาบันการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงมีหน่วยงานภาคเอกชนที่มีศักยภาพ เป็นพลวัตในการขับเคลื่อนชุมชน ท้องถิ่น สังคม ประชาชนจังหวัดสงขลา และประเทศไทยในหลายมิติ ดังเช่น บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ทั้งนี้ จังหวัดสงขลามีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้มาตรฐาน MICE CITY มาตรฐานอารยสถาปัตย์เป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและนานาชาติหลายแห่ง อาทิ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ที่มีการบริหารจัดการองค์ความรู้เป็นพหุวัฒนธรรม สำหรับชาวจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งต้องขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบริษัทเชฟรอนฯ ที่ผสานความร่วมมือในการสร้างแหล่งเรียนรู้ กระจายโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิจัย นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน และประชาชนทุกคน

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ คือ การให้บริการวิชาการ สื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ดังเช่นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในฐานะกัลยาณมิตร ตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นพิธีเปิดอาคารเชฟรอนและลานอเนกประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก เสริมความปลอดภัย รวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมสำหรับผู้มาใช้บริการหอดูดาว รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการเดินทางขึ้นไปเยี่ยมชมโบราณสถานพระเจดีย์เขารูปช้างด้วย”

นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา กล่าวว่า “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา คือหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการ ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกระจายโอกาสการศึกษาเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ดาราศาสตร์อิสลาม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย ประชาชน นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ในพื้นที่ภาคใต้ โดยตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา มีผู้มาใช้บริการแล้วมากกว่า 540,000 คน และต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 30 ล้านบาท
นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า “สำหรับการสนับสนุนและดำเนินโครงการร่วมกับหอดูดาวฯ สงขลา เชฟรอนมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์และดาราศาสตร์อิสลาม เสริมความปลอดภัยเป็นอารยสถาปัตย์ และพัฒนาเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจผ่านการจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป โดยในวันนี้เชฟรอนได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของการจัดสร้างเอนกประสงค์ และกิจกรรมดาราศาสตร์สําหรับดำเนินกิจกรรมในปี 2566 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมศักยภาพ ‘เมืองพหุวัฒนธรรมศูนย์กลางการศึกษาภาคใต้” ให้แก่จังหวัดสงขลาต่อไป’