จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าแก้ปัญหาขอทานในพื้นที่ ….// ขณะที่ประชาชนทั่วไปและผู้พิการ มาขึ้นทะเบียนขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถแล้ว จำนวน 56 ราย

วันนี้(21 มิ.ย.66) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขั้น 1 ศาลากลางจังหวัด นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบถึงแผนปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2530) ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อลดขอทาน สร้างสังคมให้เข้าใจ ด้วยระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานและผู้แสดงความสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสถานการณ์ผู้ทำการขอทานในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแนวโน้มลดลง โดยเป็นผลจากการขึ้นทะเบียนผู้แสดงความสามารถ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการประกาศพื้นที่แสดงความสามารถ ทำให้ผู้แสดงความสามรถมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถมากขึ้น

ปัจจุบันพบเพียงคนขอทานซึ่งมีความบกพร่องทางพฤติกรรม และสร้างความสงสารให้แก่ผู้มาพบเห็น จึงให้ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสอดคล้องกับสถิติผู้ทำการขอทานจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พบว่าในปี 2565 มีจำนวนขอทาน 234 ราย เป็นขอทานคนไทย 1 ราย และไม่พบจำนวนขอทานต่างด้าว และมีสถิติการให้บริการผู้ใช้บริการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2565 มีผู้ใช้บริการจำนวน 1,161 ราย เป็นผู้ทำการขอทานจำนวน 40 ราย ขณะที่ข้อมูลสถิติการขึ้นทะเบียนขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทประชาชนทั่วไป มีจำนวน 44 รายและผู้พิการ จำนวน 12 ราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนปฏิบัติการด้านแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งครอบคลุมแผนขับเคลื่อน 1-6 ประกอบด้วย การยกระดับมาตรการและแนวทางการควบคุม คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน ตลอดจนกลุ่มเสี่ยงที่อาจเข้าสู่กระบวนการขอทาน การส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงความสามารถอย่างยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและเสริมพลังความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารต่อสังคมและกลุ่มเป้าหมาย การยกระดับมาตรการและกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการยกระดับความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานอย่างยั่งยืน
///////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 มิถุนายน 2566