ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (23 มิ.ย.66) เวลา 19.09 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มายังมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติด สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ช่วยเหลือผู้หลงผิดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ภายใต้คำขวัญ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” และมุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถ ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระสำคัญของจังหวัด ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 มีชมรมทุกประเภท จำนวน 677 ชมรม แบ่งเป็น ประเภทสถานศึกษา 450 ชมรม สถานประกอบการ 15 ชมรม ชุมชน 205 ชมรม และสังกัดกระทรวงยุติธรรม 7 ชมรม มีสมาชิกอายุ 6-24 ปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 302,830 คน คิดเป็นร้อยละ 95.75 และมีชมรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลการดำเนินงานประเภทต่างๆ ประกอบด้วย รางวัลดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ,เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ,อำเภอเชียรใหญ่ และเข้าประกวดระดับประเทศ ในกลุ่มดีเด่น ปี 2566 ได้แก่ อำเภอนบพิตำ ,บิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์จำกัด สาขานครศรีธรรมราช และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เข้ารอบการแข่งขัน ระดับประเทศ 1 คน มีทีมDancercise เข้าประกวดระดับภาค 3 ทีม


ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขนาดกลางเปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ปัจจุบันมีนักศึกษา จำนวน 8,216 คน ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัลชมรมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 และขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเป็นลำดับต่อไป
///////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี-บุณณดา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
23 มิถุนายน 2566

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0