คนคอนส่งมอบแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับเจ้าเมือง ปีที่ 14 เสนอแนวทางพัฒนาใน 5 ประเด็นหลัก


วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่บ้านสวนอิงนคร ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดเวทีสาธารณะส่งมอบข้อเสนอนโยบายสาธารณะ “แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับเจ้าเมือง” ปีที่ 14 โดยมีนางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นได้ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการและองค์กรต่างๆ รับมอบแผนพัฒนาฉบับเจ้าเมือง ปีที่ 14 และได้เปิดเวทีสาธารณะ นำเสนอแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน , การเกษตรที่เป็นธรรม ปลอดภัยและมั่นคงทางอาหาร , การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน , การท่องเที่ยวชุมชน และการเตรียมพร้อมของประชาชนสู่การเป็นพลเมืองของอาเซียน โดยมีกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ด้านเกษตร อาหาร ของใช้ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ที่ผ่านการสร้างสรรค์ของสภาพลเมืองในชุมชนต่างๆ

ผศ.สุจารี แก้วคง ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สภาพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นความสำคัญ กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการตัดสินใจและพัฒนา ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด การจัดเวทีสาธารณะหลายครั้ง นำความคิดเห็นไปจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้ประชาชน รู้ เข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของสิทธิ หน้าที่ของตนเอง สร้างพื้นฐานความเข้าใจในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างทัศนคติที่ดี ในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและสังคม

มีตัวแทนภาคี องค์กร เครือข่าย ของสภาพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 50 องค์กร รวมทั้งส่วนราชการ กว่า 100 คนเข้าร่วมงาน โดยสถาบันพระปกเกล้าให้การสนับสนุน ซึ่งทุกปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำข้อเสนอนโยบายสาธารณะและแผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมือง ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง.