คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ นางสาวภูษณิศา แก้วเนิน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวไทร และ นายจารุวัฒน์ ลายทิพย์ นักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง เป็นผู้ได้รับรางวัล คนดีศรีจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ นางสาวภูษณิศา แก้วเนิน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวไทร และ นายจารุวัฒน์ ลายทิพย์ นักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง เป็นผู้ได้รับรางวัล คนดีศรีจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมรับรางวัลจากกรมการศาสนา

วันที่ 10 ก.ค.66 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ คนดีศรีจังหวัด” ตามแนวทางของแผนปฎิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570 ) ที่มุ่งให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ที่จะส่งเสริมยกย่องเชิดชุเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีคุณธรรม หรือทำความดี เป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อน ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคณะกรรมการพิจารณาทั้งสิ้นจำนวน 13 คน เข้าร่วมพิจารณา ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมการพิจารณารับรางวัล คนดีศรีจังหวัด ประเภทประชาชน 5 คน ประกอบด้วย นางสมนึก เพชรชำนาญ กรรมการพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช นางสาวภูษณิศา แก้วเนิน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวไทร นางสารภี ศรีราม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว นายณัฐดนัย ไกมาลา ครูโรงเรียนวัดน้ำรอบ อ.ลานสกา และ นางสาวชนิยา ทรัพยาสาร ครูโรงเรียนวัดน้ำรอบ อ.ลานสกา

คณะกรรมการพิจารณาจากเอกสารที่ผู้สมัครส่งเข้ารับการพิจารณา ก่อนมีมติเห็นชอบให้ นางสาวภูษณิศา แก้วเนิน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวไทร เป็นผู้ได้รับรางวัล คนดีศรีจังหวัด ประเภท ประชาชน ส่วนประเภทเด็ก/เยาวชน มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 1 คน ได้แก่ นายจารุวัฒน์ ลายทิพย์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารของผู้ผ่านการพิจารณาประเภทประชาชนและเยาวชน ไปกรมการศาสนาต่อไป
/////////////////
จิรา วงศ์สวัสดิ์ /ข่าว
พรรณี-บุณณดา /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 กรกฎาคม 2566