จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีแห่อัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีแห่อัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2566

วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2566 ถวายองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ วิหารพระทรงม้า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

เพื่อพระราชทานให้พระภิกษุสงฆ์ประกอบศาสนกิจตลอดพรรษา ประจำปี 2566 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง พร้อมขบวนรถบุษบกเทียนพรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรถบุษบกเทียนพรรษาของหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ เคลื่อนขบวนออกจากศาลาประดู่หก ตามเส้นทางถนนราชดำเนิน สู่วิหารทรงม้า วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อนำเทียนพรรษาพระราชทานนำถวายเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป