พนักงานโรงแรมทวินโลตัส ฝึกจริง-ทำเป็น การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

75521825_3218591798183010_182358813830021120_n
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 โรงแรมทวินโลตัสร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 โดยมีวิทยากรจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นผู้ฝึกอบรม
74664521_3218597858182404_1710941239299276800_n
73134564_3218601518182038_5499805609366650880_n
การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยที่เกิดจากอัคคีภัยและให้พนักงานได้ตระหนักถึงสาเหตุที่อาจจะก่อเกิดอัคคีภัย ตลอดจนเพิ่มความระมัดระวังทำให้สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยและช่วยลดการสูญเสียและความวามเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน กรณีเกิดอัคคีภัยในโรงแรม
73167546_3218612124847644_8215942287406923776_n
73460722_3218600828182107_1803043716290576384_n
74680726_3218592781516245_4142503511839473664_n
76695149_3218597071515816_1940219220763607040_n
74218640_3218596054849251_1953649489008918528_n
74604434_3218594591516064_3741793521368039424_n
77082673_3218598518182338_271930885069078528_n