การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

วันนี้(8 ส.ค.66) ที่ห้องประชุม Fortune 2 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย โดยมีนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายสมพร พัฒนรัฐ ผู้จัดการโครงการ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้สนใจ ประมาณ 150 คน เข้าร่วมงาน

การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอพซิลอน จำกัด และบริษัท เทสโก้ จำกัด ดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย รวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทางสู่เกาะสมุยได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางไปยังเกาะสมุย และส่งเสริมการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลาดำเนินการศึกษา 24 เดือน ครอบคลุมการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน ,การสำรวจและออกแบบเบื้องต้น และออกแบบกรอบรายละเอียด ,การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ,การศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ และการจัดทำการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) โดยการดำเนินการศึกษาจะมีการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและการรับฟังความคิดเห็นควบคู่ไปด้วย

สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสในการนำเสนอข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ แนวคิดเบื้องต้น แนวเส้นทางเลือก รูปแบบเบื้องต้น กระบวนการ ขั้นตอน และแผนดำเนินงาน เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมรับรู้ข้อมูลโครงการตั้งแต่ต้น และได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปประกอบการดำเนินงานศึกษาต่อไป โดยทางโครงการได้จัดการประชุมนี้เป็น 3 เวที ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่เกาะสมุย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจในแต่ละพื้นที่สามารถเข้าร่วมการประชุมและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการทางหลวงชนบท และโครงการทางพิเศษในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อประเทศ และประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้การบูรณาการการพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการแบบ Single Command การเชื่อมโยงข้อมูล และการแก้ไขปัญหาการจราจรโครงข่ายทางถนนดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการทางพิเศษฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม “องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”