ชุมชนคุณธรรมวัดพระพรหม เทศบาลตำบลหัวไทรและอำเภอลานสกา ได้รับการพิจารณาเป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น เตรียมเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี


วันนี้ (8 ก.ย. 66) เวลา 09.30 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด มอบหมายให้นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและการหารือร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 พ.ศ 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเป้าหมายการพัฒนายังคงเน้นย้ำเรื่องของการมีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา และจิตสำนึกของความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ ผู้มีคุณูปการ รวมทั้งสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม

การดำเนินการในปี 2566 ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดและขับเคลื่อนตามลำดับเช่น ได้มีการคัดเลือกและยกย่อง คนดีศรีจังหวัด ซึ่งเป็นโครงการของกรมการศาสนาดำเนินการผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติผลงานผู้ได้รับการยกย่องให้เกิดการรับรู้ในสังคมซึ่งในปีนี้ประเภทประชาชนได้แก่ นางสาวภูษนิสา แก้วเนิน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวไทร ส่วนประเภทเด็กและเยาวชนได้แก่นายจารุวัฒน์ ลายทิพย์ นักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนสตรีทุ่งสง

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้พิจารณารับรองผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประกอบด้วยชุมชน 263 แห่ง แบ่งเป็นประเภทระดับส่งเสริมคุณธรรม 51 แห่ง ระดับคุณธรรม 68 แห่ง ระดับคุณธรรมต้นแบบ 153 แห่ง ประเภทองค์กรคุณธรรม 99 แห่ง แบ่งเป็นระดับส่งเสริมคุณธรรม 17 แห่งระดับคุณธรรม 11 แห่งระดับคุณธรรมต้นแบบ 77 แห่ง ประเภท อำเภอคุณธรรมมี 10 แห่ง เป็นระดับคุณธรรม 2 แห่ง ระดับคุณธรรมต้นแบบ 8 แห่ง
สำหรับการคัดเลือกชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ที่มุ่งสร้างคนดี มีทัศนคติ วิธีคิด เพื่อสะท้อนคุณธรรม จริยธรรม ในพื้นที่ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้เสนอชื่อชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ชุมชนคุณธรรมวัดพระพรหม องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่เทศบาลตำบลหัวไทร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่อำเภอลานสกา ซึ่งจะเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

////////
จิรา วงศ์สวัสดิ์ /ข่าว
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
8 กันยายน 2566