ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม พร้อมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาคเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม พร้อมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาคเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีเปิดงาน

เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการประกันสังคม ให้ประชาชน กลุ่มหมู่บ้าน และชุมชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างทั่วถึง และเพื่อกระตุ้น ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้อย่างครอบคลุมในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักการประกันสังคม และพัฒนาการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0