มว.แรงงาน “พิพัฒน์” หนุนผู้ประกอบอาชีพอิสระ สมัครมาตรา 40 รับสิทธิคุ้มครองสูงสุด 5 กรณี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” หนุนผู้ประกอบอาชีพอิสระ สมัครมาตรา 40 รับสิทธิคุ้มครองสูงสุด 5 กรณี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (19 ต.ค.66) เวลา 13.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ผู้ประกันตน เครือข่าย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน “การสร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงาน” ดังนั้น การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันทางสังคมในพื้นที่ผ่านกลไกเครือข่ายประกันสังคม จึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยในวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 1 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระให้สามารถเข้าถึงสิทธิความคุ้มครอง 5 กรณี และช่วยกันเผยแพร่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ได้รับความคุ้มครองทั้ง 3 ทางเลือก ได้แก่ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และบำเหน็จชราภาพ ส่วนทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 5 กรณี ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร ให้ผู้ที่สนใจได้ตัดสินใจสมัครเพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทั่วประเทศ มีจำนวน 10,956,984 คน ตัวแทนเครือข่ายประกันสังคม จำนวน 24,509 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนภายใต้เครือข่ายประกันสังคม จำนวน 397,165 คน และเครือข่าย “บวร” กลุ่มสมาชิกบ้าน วัด โรงเรียน และโรงงาน จำนวน 263,429 คน

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของเครือข่ายประกันสังคม ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากการคุ้มครองประกันสังคม เพื่อนำไปขยายผล รณรงค์ กระตุ้น ให้แรงงานภาคอิสระ เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 400 คน ประกอบด้วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่ายประกันสังคม อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ท่านพิพัฒน์ รัฐมนตรีแรงงาน ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายที่สนับสนุนงานประกันสังคมดีเด่น จำนวน 6 ราย นอกจากนี้ ภายในบริเวณงานยังจัดให้มีการให้บริการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 การอภิปรายร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประกันสังคมมาตรา 40 การออกร้านจำหน่ายสินค้าของเครือข่าย การจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมของภาคีเครือข่ายอีกด้วย

…………………………………………………..
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน