อบจ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเปิดศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น ปี 2566

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

อบจ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเปิดศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น ปี 2566

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2566) ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเปิดศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น ปี่ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธี

สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดวันนี้ กำหนดจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีทำบุญเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2566 จำนวน 5 กลุ่มตำแหน่ง ประกอบด้วย กลุ่มตำแหน่งบริหารท้องถิ่น กลุ่มตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น กลุ่มตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานจ้าง กลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและพนักงานจ้างปฏิบัติงานในสถานศึกษา กลุ่มตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น สร้างขวัญและกำลังใจ และกระตุ้นให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกระดับ ได้เห็นความสำคัญของการกระทำความดี และยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติงาน สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณดีงาม มีผลงานดีเด่นโดยยึดถือความประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการ การพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยการนำงานบริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอื่น ๆ มาให้บริการ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเข้าถึงการรับบริการของภาครัฐ ในศูนย์บริการใกล้บ้านที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการประชาชน ในงานบริการ ทั้งงานบริการที่ให้บริการเฉพาะรับเรื่อง – ส่งต่อ คือ งานบริการ ของส่วนราชการอื่น ที่ให้บริการรับคำขอ หรือคำร้องของผู้รับบริการผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช งานบริการที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ โดยเปิดให้บริการในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป…..////
พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0