ปลัดจังหวัดเมืองคอน ขานรับนโยบายผู้ว่าฯ นำทัพจัดระเบียบสังคม สร้างความเข้าใจ ปลัดอำเภอ – ชุดปฏิบัติการระดับจังหวัด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ปลัดจังหวัดเมืองคอน ขานรับนโยบายผู้ว่าฯ นำทัพจัดระเบียบสังคม สร้างความเข้าใจ ปลัดอำเภอ – ชุดปฏิบัติการระดับจังหวัด

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมศรีวิชัยชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชุ้น ณัฐเดช กังสกุล ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมมอบนโยบายด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย พร้อมเปิดเวทีเสวนาบังคับการใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความปลอดภัย โดยมีป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช ,หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยจ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันทั้ง 23 อำเภอ และผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติด และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน โดยยึดนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง การรายงานข่าวและการรายงานเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

โดยในที่ประชุมมีการเน้นย้ำเกี่ยวกับการบูรณาการทุกภาคส่วน ในการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี พร้อมกับทำการสำรวจฐานข้อมูลร้านจำหน่ายใบกระท่อม น้ำกระท่อม ในเขตพื้นที่ มีการเน้นย้ำห้ามจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

โดยทางปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบนโยบายในการสร้างกลไกเร่งรัดการสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัยและในมติที่ประชุมได้มีการยกร่างคำสั่ง มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มอีก 1 ชุดปฏิบัติการ พร้อมเปิดโอกาสให้เครือข่ายองค์กรงดเหล้า คณะทำงานภาคประชาสังคมได้เข้าแลกเปลี่ยน เสนอแนวทางบทบาทภาคประชาชน ในการแก้ปัญหาได้ถูกจุดตรงกับความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0