วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ MOU 3 สถานประกอบการขับเคลื่อนความร่วมมือการดูแลสุขภาพสุนัข แมว สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โคและม้า

วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ MOU 3 สถานประกอบการขับเคลื่อนความร่วมมือการดูแลสุขภาพสุนัข แมว สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โคและม้า

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม MOU กับ 3 สถานประกอบการด้านสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการในการเลี้ยงและดูแลรักษา สุนัข แมว สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โค และม้า พร้อมต่อยอดงานวิจัยร่วมกัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายสัตวแพทย์กิตติ บัวเพชร กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสัตว์หมอกิตติ สงขลา นางสาวกฤติยา ฟุ้งตระกูล เจ้าของกิจการ PG Dairy Farm และนายจอม กิจวิบูลย์ เจ้าของกิจการ Nakhon Si Riding Club เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในการเลี้ยงและดูแลรักษาสุนัข แมว สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โค และม้า พร้อมสนับสนุนต่อยอดงานวิจัยร่วมกัน โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตอัครราชกุมารี ลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเร็ว ๆ นี้

การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ในการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์ การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน การวินิจฉัย การรักษา และการควบคุมโรคในสัตว์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการทางพันธุกรรม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนทักษะในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวว่า ม.วลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพื่อสร้างสรรผลงานนวัตกรรมให้แก่สังคม โดยเน้นงานด้านการวิจัยเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ ผ่านวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การผลิตนวัตกรรม ความก้าวหน้าทางการวิจัย เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเป็นการพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กรร่วมกัน

ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาด้านสัตว์ใหญ่ สัตว์ปีก สัตว์เล็ก สัตว์น้ำ และสัตว์ป่า โดยเน้นด้านการเลี้ยงและดูแลสุขภาพ การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ จึงได้มีนโยบายในการจัดท้า MOU ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริงและประสบความสำเร็จในธุรกิจ ซึ่งความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาต่อไป