จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิม” แห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพี่น้องมุสลิมทั่วภาคใต้ และผู้สูงอายุทั่วประเทศ รองรับสังคมผู้สูงอายุของไทย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิมอัลมูวาห์ฮิดีน หมู่ที่ 4 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิม” แห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพี่น้องมุสลิมทั่วภาคใต้ และผู้สูงอายุทั่วประเทศ รองรับสังคมผู้สูงอายุของไทย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิมอัลมูวาห์ฮิดีน หมู่ที่ 4 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (3 ธ.ค.66) เครือข่ายมูลนิธิคนเห็นคนภาคใต้ ร่วมกับ สสส. จัดพิธีเปิดโครงการ 1 ปอเนาะ 1 โรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพี่น้องมุสลิมทั่วภาคใต้ และผู้สูงอายุทั่วประเทศ รองรับสังคมผู้สูงอายุของไทย โดยมีผู้แทนภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)นครศรีธรรมราช รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด ผู้แทนโครงการฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิคนเห็นคนภาคใต้ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ 19% ของ ประชากรทั้งประเทศ และอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุประมาณ 29% เกือบ 1 ใน 3 ของ ประชากรทั้งประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องมีองค์กรหรือหน่วยงานจิตอาสาจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับกลุ่มอายุ ดังกล่าว เพื่อจะได้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและมีความสุขในบั้นปลาย
คณะทำงานของมัสยิดและโรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน มีความตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิมอัลมูวาห์ฮิดีน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมดังกล่าว ซึ่งการจัดตั้งโรงเรียนใน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักการอิสลาม, ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแลคุ้มครอง และเป็นทักษิณผู้สูงอายุ, เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งทั้งร่างกายและจิตใจ, เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมและชุมชน, เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ, เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป โดยจะจัดกิจกรรมเน้นที่ 5 ด้าน และ 3 รู้ ซึ่ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ, หน้าสังคม, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, และ 3 รู้ ประกอบไปด้วย สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้

ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนของ โรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิมอัลมูวาหฮิดีน เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ คุณค่า และมีคุณประโยชน์ โดยใช้หลักการบริหารจัดการด้วยหลัก 5 ก. ประกอบด้วย การสร้างกลุ่มแกนนำและกลุ่มสมาชิก, มีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของสมาชิกทำงาน บริหารจัดการกลุ่ม, มีกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันที่เกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิก, จัดกิจกรรมหรือสร้างกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ศาสนาควบคู่กับการเรียนรู้ด้านอื่นๆ และมีกองทุนเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงและเดินไปต่อไปได้ ขณะนี้โรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิมอัลมูวาหฮิดีนมีคณะกรรมการที่ปรึกษาจำนวน 7 คน คณะกรรมการชุด ก่อตั้งจำนวน 11 คน และมีสมาชิกโรงเรียนชุดก่อตั้งรวมทั้งสิ้น 64 คน การก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิมตาม แนวคิด “1 ปอเนาะ 1 โรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิม” ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลธินิคนเห็นคนที่สนับสนุนทั้งงบประมาณและบุคลากรมาเป็นอย่างดี