ทภ.4 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสื่อสารเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจริงและความรัก ร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 28 ก.ค.67

ทภ.4 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสื่อสารเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจริงและความรัก ร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 28 ก.ค.67

วันที่ 6 ธ.ค.66 เวลา 11.00 ที่สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กองทัพภาคที่ 4 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสื่อสารเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจริงและความรัก ร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ โดยมี พล.ท. ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เป็นประธาน พร้อมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยในภาคใต้ (หรือผู้แทน) จำนวน 7 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยสงขลา,มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยพร้อมเพรียงกัน


สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ ในครั้งนี้ เป็นพระราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ทรงมุ่งสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา 4 ด้าน คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี ทภ.4 และ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 จึงได้นำพระราโชบายมาสู่การปฏิบัติ สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ในการขับเคลื่อนงานการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีความเสียสละและจิตอาสากระทำการเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนให้กับเยาวชนในสถานศึกษา สร้างมวลชนในสถานศึกษาให้เป็นแกนนำถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริมการมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีกับรุ่นน้องในลักษณะพี่สอนน้อง เสริมสร้างความรู้ความเป็นมาประวัติศาสตร์ชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ให้เยาวชนได้คิดและลงมือปฏิบัติ ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำองค์ความรู้ไปต่อยอดประยุกต์กับตนเองและผู้อื่น โดยให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยทหาร, นิสิต/นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ และ จิตอาสา 904 เป็นชุดวิทยากร เพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ต่อไป

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 4