เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 9 ธันวาคม นี้

77400037_1780929718717024_4638932054002630656_o
วันนี้(12 พ.ย.62) ที่ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางทัศนีย์ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนได้รับรู้ เข้าใจและมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
76605028_1780930955383567_2583273093099159552_o
โดยนายสุชาติ กรวยกิตานนท์ กล่าวว่า สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข เป็นการสะท้อนและตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ทั้งการบรรยายให้ความรู้ การนำอัตลักษณ์ท้องถิ่น และศิลปะการแสดงพื้นที่บ้าน เพื่อเป็นสื่อในการกระตุ้นจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วย
76751727_1780930825383580_559031053461749760_o
75625359_1780930068716989_5203178443302240256_o
/////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช