โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเตรียมแพทย์ มุ่งสู่ระดับอุดมศึกษา

19 ธันวาคม 2566 ดร.สันติ นาดี ผอ.รร.เตรียมวิทย์พัฒนา จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเตรียมแพทย์ มุ่งสู่ระดับอุดมศึกษา ระหว่างโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร กับโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จ.นครราชสีมา ในโอกาสที่ รร.เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ขอเข้าศึกษาดูงานและทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุม TW-Hall โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เพื่อนครูและบุคลากรทุกท่าน รวมทั้งลูก ๆ นักเรียนทุกคน ที่ได้ช่วยกันวางแผน ออกแบบ และดำเนินการจัดกิจกรรมทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ดังกล่าวจนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กทม.ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนนักเรียน ม.1 – 6 ที่มีเป้าหมายเรียนแพทย์และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับอุดมศึกษา