นายก อบจ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวผลการปฏิบัติงาน 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่ในปีที่ 4 เพื่อสนับสนุนการอยู่ดีกินดีของประชาชน

นายก อบจ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวผลการปฏิบัติงาน 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่ในปีที่ 4 เพื่อสนับสนุนการอยู่ดีกินดีของประชาชน

สายวันนี้ (21 ธ.ค.66) ที่โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.ต.อ.สุทัศน์ สงสยม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมร่วม 2,000 คน

การแถลงข่าวดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในห้วงระยะเวลา 3 ปี ภายใต้การนำของนางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ความพร้อมในการเดินหน้าเคียงคู่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างการกินดีอยู่ดีแก่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช การขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆ ด้วยความรักและความจริงใจ รวมทั้งความพร้อมในการร่วมมือเพื่อก้าวสู่ปีที่ 4 ของการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ดำรงตำแหน่งได้เดินหน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ ได้สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสวงหาความร่วมมือกับผู้บริหารของจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ โดยได้สร้าง พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมสร้างถนน จำนวน 281 สาย, ซ่อมสร้างสะพาน 50 แห่ง ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ำ เพื่อสร้างแหล่งน้ำในทุกอำเภอรวมกว่า 1,500 ล้านบาท, ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางและสนามกีฬาอำเภอ โดยสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอขึ้น จำนวน 4 แห่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอีก 4 แห่ง/อำเภอ รวมงบประมาณกว่า 220 ล้านบาทโดยมีเป้าหมาจจะสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอให้ครบทั้ง 23 อำเภอ มีการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 90 กลุ่ม รวม 14 โครงการ งบประมาณกว่า 4 ล้านบาท

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทาง อบจ.นครศรีธรรมราช ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาล/สถานพยาบาล จำนวน 7 แห่ง งบประมาณกว่า 60 ล้านบาท, จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายเม็ดเงินสู่ท้องถิ่น จำนวน 140 โครงการ รวมงบประมาณกว่า 63 ล้านบาท สร้างรายได้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันการศึกษา/โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนในท้องถิ่นท้องที่ต่างๆ มีโอกาสได้เรียนรู้เข้าถึงซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมกับสถานบันการศึกษา/โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตตัวเมือง รวมทั้งยังได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่สถาบันการศึกษา/โรงเรียนในระดับมัธยมและประถมศึกษา เพื่อสร้างทักษะและความเป็นเลิศในด้านต่างๆ อาทิ วงโยธวาทิต จำนวน 51 โรงเรียน, การสอนทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 59 โรงเรียน, สร้างห้องเรียนอัจฉริยะใน 8 โรงเรียน และการสนับสนุนการจัดแข่งขันการทำจรวดขวดน้ำในโรงเรียน เพื่อสร้างทักษะและเป็นโครงงานเพื่อให้นักเรียนที่สนใจและมีทักษะได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ อย่างเท่าเทียม โดยได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินการในด้านต่างๆ ดังกล่าวไปกว่า 60 ล้านบาท โดยโครงการและการพัฒนาดังกล่าวจะมีการสานต่อเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ในโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

/////////
อุไรวรรณ/ช่าว/ภาพ
พรรณี-บุณณดา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช