มรภ.นศ. จัดอบรมเข้ม ส่งเสริมบุคลากร มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต

มรภ.นศ. จัดอบรมเข้ม ส่งเสริมบุคลากร มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและจัดทำแผนป้องการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ให้หน่วยงานสามารถจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตได้และส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธรรมนูญ คงรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และนายวัฒนชัย หนูเสมียน นักวิชาการยุติธรรม ชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 (ปปท. เขต 8) มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ก่อนเริ่มการอบรมได้มีการทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการ ทุจริต” และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และพระราชบัญญัติความ รับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2534 ทําแบบทดสอบหลังการอบรม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้เข้าร่วมอบรม ส่วนในวันที่ 22 ธันวาคม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผยนบริหารความ เสี่ยงด้านการทุจริต พร้อมการนำเสนอ