นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงผลการดำเนินงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2566

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงผลการดำเนินงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ธ.ค.66 ที่ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร ดร.วงศ์วชิระ โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงผลการดำเนินงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2566 และแผนงานที่จะดำเนินงานปี 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานในการพัฒนาเทศบาลนครตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมี พ.ต.อ.สุทัศน์ สงสยม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน และสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติและรับฟังการแถลงผลงานฯ

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในรอบปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีผลการดำเนินงานตามนโยบายตามที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล มากมายทั้งโครงการจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ โครงการร้องทุกข์ออนไลน์ โครงการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล โครงการศูนย์กล้อง CCTV โครงการเทศบาลพบประชาชน นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการป้องกันน้ำท่วมเมืองของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับคัดเลือกจากองค์กรนานาชาติไอซีดีไอ ให้เป็นหนึ่งใน 15 โครงการต้นแบบ จากเมืองทั่วโลก ประจำปี 2023นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โครงการถนนปลอดถังขยะ นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการ Metaverse โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง และโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โครงการนักเรียนอ่านหนังสือออก 100% โครงการโรงเรียนข้างห้องนายก นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงหน้าบ้าน เจาะเลือดวันศุกร์ พบหมอวันพุธ โครงการให้ยืมเครื่องมือทางการแพทย์ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก นโยบายด้านเศรษฐกิจ โครงการโคกหนองนาโมเดล โครงการตลาดตรอกท่ามอญ

นอกจากนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังได้รับรางวัลจากการดำเนินงานมากมายเช่น ทั้งระดับนานาชาติ รางวัลชนะเลิศ ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ จากกรระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเกาหลีใต้ที่เมืองโกยาง ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมการประชุมนายกเทศมนตรี สหประชาชาติ FORUM OF MAYORS 2023 ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมการประชุมเมืองอัจฉริยะ ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและอาเซียน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัลสถานพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2566 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชนะเลิศ Smart City Solution Awards 2023 โครงการสัตวแพทย์ออนไลน์ รางวัลรองชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังคงมุ่งมั่นสร้างผลงานเพื่อพี่น้องเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต่อไป ด้วยการสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาด 60 เตียง ที่ทุ่งท่าลาด โดยเริ่มก่อสร้างเดือนกันยายน 2567 การเปิดตลาดกำแพงเมืองคอน (ตลาดท้องถิ่นสีเขียวตามนโยบายรัฐบาล) คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ราวเดือนกุมภาพันธ์ 2567 การก่อสร้างอาคารเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาลเสมามือง เริ่มก่อสร้างเดือนธันวาคม 2566 ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์โลกเสมือน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เริ่มก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2567 และก่อสร้างโครงการนครสามธรรม (ทุ่งท่าลาด) เริ่มก่อสร้างเดือนตุลาคม 2566