ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย สามารถขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน ช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย สามารถขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน ช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (4 ม.ค.67) ห้องประชุมบารมีพระพรหม วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร้บการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก และเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน ในอันที่จะช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมีนางพศมน เจตน์ครองสุข ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ เจียรมาศ นายอำเภอพระพรหม ดร.พันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ วิทยากรและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมรับฟังการบรรยาย

นางพศมน เจตน์ครองสุข ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ ในภาพรวมของประเทศยังคงมีสถิติเป็นอันดับต้นๆ สร้างความสูญเสียต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมที่ขาดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย มีการเสพของมึนเมาในขณะขับรถ ขับรถอย่างประมาท ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมถึงขาดความระมัดระวังเท่าที่ควร กรมการขนส่งทางบกได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้มอบให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗” ขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งหมด 21 รุ่น ๆ ละ 50 คน สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีศึกษาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งการสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0