องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช……./

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2567) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหารวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ บัณฑิต นักศึกษา ผู้ปกครองร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธี โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.นิตย์ศรี แสงเดือน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กล่าวรายงาน กิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ตามพันธกิจ 4 ด้าน ทั้งด้านการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการ ที่ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมและชุมชน นอกจากนี้ทางวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักสูตรปริญยาตรี มีสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร มีการบูรณราการความรู้ในห้องเรียนเข้ากับการทำงานจริงในสถานประกอบการ มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อสร้างให้นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า เป็นผู้ประกอบการ สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงาวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ และมีการจัดประชุมประดับชาติทุกปี สำหรับในปีนี้มีผู้เข้ารับปริญญา ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 346 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 235 คน และดับปริญญาโท จำนวน 70 คน

โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวให้โอวาท แสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ว่าปริญญาบัตรที่ได้รับในวันนี้ มีความสำคัญและมีความหมายเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของบัณฑิต ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ และการปฏิบัติ ตามศาสตร์ของสาขาวิชาที่ตั้งใจเล่าเรียน พากเพียรและอุตสาหะ จนสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้บัณฑิตทุกคน จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยการนำความรู้ความสามารถ ไปสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ ด้านคุณงามความดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมทั้งการไปทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติโดยส่วนรวม ซึ่งทุกคนต้องตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และพยายามปฏิบัติให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้ปริญญาบัตรที่ได้รับในวันนี้ มีความสำคัญและมีความหมายเป็นอย่างมากเพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของบัณฑิตแต่ละคน ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ และการปฏิบัติ ตามศาสตร์ของสาขาวิชาที่ตั้งใจเล่าเรียน พากเพียรและอุตสาหะ จนสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต…../////

พรรณี มณีวรรณ/ข่าว
ขอบคุณภาพข่าว/NBT.นครศรีธรรมราช
ขอบคุณภาพ/วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
5 กุมภาพันธ์ 2567

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0