จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีกวนข้าวยาคู เนื่องในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติ ประจำปี 2567

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีกวนข้าวยาคู เนื่องในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติ ประจำปี 2567

วันนี้(22 ก.พ. 67) ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวยาคู เนื่องในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพุทธศาสนิกชนเช้าร่วมกิจกรรม

สำหรับพิธีกวนข้าวยาคู ถือเป็นการแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสยาคู เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้วก็ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณ พุทธศาสนิกชนจึงมีความเชื่อว่า ข้าวยาคูเป็นอาหารทิพย์ ผู้ที่ได้รับประทานจะมีสมองดีเกิดปัญญา มีอายุยืนยาว มีพลานามัยสมบูรณ์ ผิวพรรณผ่องใสและเป็นยาขนานเอกที่สามารถขจัดโรคร้ายได้ทุกชนิด ทั้งยังบันดาลความสำเร็จสมความปรารถนาอีกด้วย นอกกจากนี้พิธีกวนข้าวยาคูยังให้สาระสำคัญทั้งด้านความรักความสามัคคีของชาวบ้านในการกวนข้าวยาคู ซึ่งข้าวยาคูจะทำสำเร็จได้ด้วยความสามัคคี การปรองดอง พร้อมเพรียงกัน ในการตระเตรียมเครื่องใช้และเครื่องปรุงซึ่งมีมากกว่า 50 ชนิด ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 ชั่วโมง ซึ่งต้องมีคนกวนข้าวยาคูอยู่ตลอดเวลา เมื่อข้าวยาคูเริ่มเหนียวหนืดจะหนักมากต้องใช้แรงผู้ชายกวน ชาวบ้านจึงต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง การกวนข้าวยาคูจึงสำเร็จ รวมทั้งการแบ่งปันข้าวยาคู โดยตักใส่ถาดเกลี่ยให้บาง ๆ ตัดเป็นชิ้นนำไปถวายพระ และแจกจ่ายญาติมิตรที่มาร่วมในพิธี การแบ่งปันข้าวยาคูนี้แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เกิดความห่วงใยซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ในปี 2567 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2567 ขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เบื้องต้นกิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วย กิจกรรมสมโภชผ้าพระบฏพระราชทานและผ้าพระบฏของส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา พิธีอัญเชิญและถวายผ้าพระบฏพระราชทาน กิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2567 กิจกรรมสวดด้าน กิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา กิจกรรมกวนข้าวยาคู และพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา

//////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
บุณณดา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 กุมภาพันธ์ 2567