ม.วลัยลักษณ์ จัดมหกรรมบริจาคโลหิตสร้างจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32

ม.วลัยลักษณ์ จัดมหกรรมบริจาคโลหิตสร้างจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จัดมหกรรมบริจาคโลหิตสร้างจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32 ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2567 ณ โถงชั้นล่าง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มีรองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ รองอธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู ผู้ช่วยอธิการบดีกล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ เจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้ที่รายรอบมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 200 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีปณิธานมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงภายใต้แนวคิด “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ” ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความแข็งแกร่งในค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักศึกษา ให้นักศึกษาและบัณฑิต “เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง”ภายใต้ค่านิยมหลัก 5 ประการ คือ “รักชาติ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสาและพัฒนาภาวะผู้นำ” โครงการนี้นับเป็นหนึ่งในภารกิจที่มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นสื่อกลางในการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการบริจาคโลหิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และน่ายินดียิ่งที่มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากตลอดระเวลาที่ผ่านมา

โครงการบริจาคโลหิตสร้างจิตอาสานักศึกษามหาวิทยาลัยลักษณ์ เป็นโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์การเสริมสร้าง พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความสามารถทางสังคม มีจิตอาสาทำความดี โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างปี พ.ศ.2564 – 2566) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการรับบริจาคโลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตจำนวน 3,827 คน ได้โลหิตรวมทั้งสิ้น 1,530,800 ซีซี ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ชั้น 2 จากสภากาชาดไทย และได้รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตดีเด่น อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 – 2565

สำหรับบรรยากาศการบริจาคโลหิตในวันแรกมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 135 ราย ได้โลหิตจากผู้บริจาคจำนวน 84 ราย เป็นจำนวน 33,600 ซีซี และนอกจากการรับบริจาคโลหิตแล้วยังมีกิจกรรมการออกบูธให้ความรู้เรื่องควรรู้ก่อน-หลังบริจาคโลหิต ข้อดีของการบริจาคโลหิตและความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของเลือดบริจาคแก่ผู้ที่สนใจ จากตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

โอกาสนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคโลหิตทกุท่าน ขอให้บุญกุศลจากการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และขอเชิญชวน ทุกท่านเข้าร่วมบริจาคโลหิตได้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567 นี้ ณ โถงล่าง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปใช้ในรักษาผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป