แม่ทัพภาคที่ 4 มอบอินทผาลัมและเครื่องอุปโภคบริโภค ใน “กิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์” ให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมค่ายวชิราวุธ ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แม่ทัพภาคที่ 4 มอบอินทผาลัมและเครื่องอุปโภคบริโภค ใน “กิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์” ให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมค่ายวชิราวุธ ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ มัสยิดยะลาอุดดีน (บ้านชะเอียน) และ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะฮ์ (บ้านสวนจันทร์) หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีมอบอินทผาลัมและเครื่องอุปโภคบริโภค ใน “กิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์” ของกองทัพภาคที่ 4 ประจำปี 2567 โดยมีผู้บังคับหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ ผู้อำนวยการกองฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 (หรือผู้แทน) พร้อมด้วยกำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนา และพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

สำหรับการมอบอินทผาลัมเครื่องอุปโภคบริโภคใน “กิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์” ครั้งนี้ เนื่องจากในห้วงนี้เข้าสู่เดือนรอมฏอน ซึ่งเป็นการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อให้ศาสนิกชนได้ฝึกปฏิบัติจิตใจให้เป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม แม่ทัพภาคที่ 4 มีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิม จึงถือโอกาสนี้มอบสิ่งของละศีลอดให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่รอบค่ายวชิราวุธ เพื่อเป็นการให้การสนับสนุนการประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมได้อย่างเต็มที่ และส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณี ระหว่างเดือนรอมฎอน เพื่อให้เดือนรอมฏอน เป็นเดือนแห่งความสุข มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมทุกอัตลักษณ์ทุกประเพณีอันดีงามของประชาชนในพื้นที่ และขอให้การปฏิบัติศาสนกิจ เป็นไปอย่างราบรื่น สำเร็จลุล่วงตลอดห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

/// ภาพ/ข่าว อส.ทพ.หญิง ซัมซูนี แวสาเหาะ
/// ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0