กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ศาสนสถานค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พันเอก สุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ผู้อำนวยการกองฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 , เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 41 และกำลังพลของหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ของทุกเดือน ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2567

สำหรับ วัตถุประสงค์ในการจัด กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลกองทัพภาคที่ 4 ในการร่วมสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ยึดมั่นปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี และทำคุณประโยชน์เป็นส่วนรวม

ภาพ/ข่าว จ.ส.ต. ศักดิ์สิริ รัตนพันธุ์

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 4