จังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวพร้อมจัดงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริม SOFT POWER นครศรีธรรมราช รักษาเอกลักษณ์ สืบสาน ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชุมชนตามวิถีชาวนคร 24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายนนี้ ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

จังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวพร้อมจัดงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริม SOFT POWER นครศรีธรรมราช รักษาเอกลักษณ์ สืบสาน ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชุมชนตามวิถีชาวนคร 24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายนนี้ ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

วันนี้ (20 พ.ค.67) ที่บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี ปลัดจังหวัด นายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

การจัดงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช เป็นการบูรณาการภายใต้ความร่วมมือของ 7 ภาคีเครือข่าย คือภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมเข้มแข็ง น่าอยู่ อย่างยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการส่งเสริม SOFT POWER นครศรีธรรมราช รักษาเอกลักษณ์ สืบสาน ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชุมชนตามวิถีชาวนคร เพื่อ่ให้เกิดการรวมพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสร้างประติมากรรมหุ่นโคมไฟครั้งแรกของภาคใต้ มีกำหนดจัดงานในระหว่างวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ถึงวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 รวม 9 วัน 9 คืน ณ สวนสมเด็จพระศรีนคริน(ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดงานนั้น ได้กำหนดการจัดกิจกรรมภายในงานออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 นครา ศรัทธา อารยธรรม นครศรีธรรมราช มีจุดเชคอินถ่ายภาพ ร่วมกันใส่ผ้าไทยตามนโยบาย ผ้าไทยใส่ให้สนุก ถ่ายปุ๊บ แชร์ปั๊บ พร้อมโชว์และเผยแพร่ โซนที่ 2 ชุมชนสร้างสรรค์ มีการจัดบูทของ 23 อำเภอ เน้นอัตลักษณ์ของพื้นที่เขา ป่า นา เล และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมศักยภาพ SOFT POWER (5 F) โดยจะมีการประกวดบูทอำเภอ ภายใต้แนวคิด นครา ศรัทธา อารยธรรม นครศรีธรรมราช ทั้งความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการมีส่วนร่วมของ 7 ภาคีเครือข่าย โซนที่ 3 ตลาดนัดแก้หนี้ เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ซึ่งโซนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ โซนไกล่เกลี่ย โซนแก้ไข และโซนส่งเสริม และในโซนที่ 4 นันทนาการ สานสัมพันธ์นครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีการประกอบพิธีเปิดงาน การเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ผู้นำท้องที่-ผู้นำท้องถิ่น และการประกวดรำวงเวียนครก ใน 2 ประเภท คือ ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเภทดุเดือด จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2567