แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๖ แห่ง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๖ แห่ง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๘ แห่ง ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีด้วยกัน ๖ แห่ง ดังนี้

๑. บ่อน้ำวัดหน้าพระลาน ถือกันว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณกาล น้ำในบ่อใสสะอาด มีน้ำหนักผิดปกติกว่าน้ำในบ่ออื่นๆ เชื่อกันว่าผู้ที่ดื่มกินจะเกิดสติปัญญาและมีบุญวาสนา ได้เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ในปี พ.ศ.๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ประทับแรมที่เมืองนครศรีธรรมราช ได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่วัดหน้าพระลาน ทรงตักน้ำในบ่อเสวยด้วยภาชนะที่ทำด้วยใบจากทะเล และรับสั่งถามพระครูรอง หรือสมภารศรีจันทร์ว่า เขาลือว่าถ้าใครได้ดื่มน้ำจากบ่อนี้แล้วจะได้เป็นขุนน้ำขุนนางกันจริงหรือ เจ้าอาวาสทูลตอบว่า ศิษย์วัดหน้าพระลานถ้าได้ดื่มน้ำในบ่อนี้แล้ว อย่างเลวก็สามารถที่จะคาดว่าวขึ้น

๒. บ่อน้ำวัดเสมาเมือง เป็นสถานที่พบศิลาจารึกหินทรายเป็นรูปใบเสมา สูง ๑.๐๕ เมตร ฐานกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ส่วนยอดกว้าง ๕๐ เซนติเมตร เป็นหลักฐานให้ทราบว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช กษัตริย์เมืองนครศรีธรรมราช ได้ทรงสร้างวัดเสมาเมืองขึ้นหลังจากทรงสร้างองค์พระมหาธาตุเจดีย์เมืองนครศรีธรรมราชเพียง ๑๘ ปี โดยสร้างวัดเสมาเมืองใน พ.ศ.๑๓๑๘ เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์เป็นแห่งแรก วัดเสมาเมืองจึงเป็นต้นกำเนิดของวัดทั้งหลายในเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งก่อนก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยถึง ๔๐๐ กว่าปี

๓. บ่อน้ำวัดเสมาไชย ปัจจุบันวัดเสมาชัยเป็นวัดร้าง อยู่ภายในโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ในสมัยโบราณถือกันว่าเป็นวัดหลักบ้านหลักเมือง เป็นวัดชัยมงคล มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ทำพิธีต่างๆ เช่นเวลามีศึกสงครามได้ตักน้ำมาทำพุทธมนต์ ประพรมกองทหารเพื่อความสวัสดีมีชัย เช่นที่กรีฑาทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายใต้ได้ชัยชนะกลับมา และเมื่อได้นำน้ำในบ่อนี้เข้าพิธีพุทธาภิเษก ประพรมให้ทหารที่ไปทำสงครามกับเมืองไทรบุรี ก็ได้ชัยชนะกลับมาอีก จึงได้ใช้น้ำในบ่อนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีต่างๆ ตลอดมา

๔. บ่อวัดประตูขาว ปัจจุบันวัดประตูขาวเป็นวัดร้าง อยู่ในบริเวณโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช น้ำในบ่อวัดประตูขาวนี้มีประวัติว่าเจ้าอาวาสสำคัญองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ในทางไสยศาสน์ ได้ปลุกเสกน้ำในบ่อนี้เพื่อไปใช้ในพิธีมงคลต่างๆ ร่วมกับน้ำจากบ่อวัดหน้าพระลาน บ่อวัดเสมาไชย และบ่อวัดเสมาเมือง จึงถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนครศรีธรรมราชด้วย

๕. ห้วยเขามหาชัย เป็นลำห้วยที่ไหลมาจากเขามหาชัย ถือตามนามมงคลมาแต่โบราณ และมีตำนานเล่าว่า การที่มีชื่อว่า “มหาชัย” ก็เพราะที่เชิงเขาลูกนี้เคยเป็นที่ปะทะระหว่างทหารเมืองนครศรีธรรมราชกับสลัดชวา เมื่อราว พ.ศ. ๒๐๙๐ ผู้นำทหารเมืองนครฯได้วางแผนซุ่มโจมตีสลัดชวาทุกวันที่เชิงเขาแห่งนี้ เป็นผลให้สลัดชวาแตกพ่ายกลับไป วีรกรรมครั้งนี้มีปรากฏในตำนานเมืองนครศรีธรรมราชตอนหนึ่งว่า “พระญา(ศรีธรรมโศกราช) ก็คิดแข็งเมืองกับชวา พระญาก็ให้ขุดคูรอบเมืองพระเวียง พระญาชวายกทัพเรือมารบ พระญาก็ให้พังพการเป็นทหารออกรบ พังพการฆ่าทหารชวาเสียสามสิบคน ยี่สิบคนทุกวัน พลชวาตายมากนัก แลจักเห็นตัวพังการก็หาไม่ ชวาก็แตกหนีไป พระญาก็แบ่งเมืองให้พังพการฝ่ายหนึ่ง” ท้องที่ที่แบ่งให้ปกครองนี้ ปัจจุบันคือท้องที่ตำบลไชยมนตรี คือ มนตรีผู้มีชัยชนะ และตั้งชื่อภูเขาที่ชนะศึกนั้นว่า “ภูเขามหาชัย” ถือเป็นแหล่งน้ำที่มีโชคชัย

๖. บ่อปากนาคราช ห้วยปากนาคราชมีความคดเคี้ยวเหมือนพญานาคราช เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมือง แต่อยู่ที่เขาไม้แก้ว อำเภอลานสกา เป็นน้ำเย็นใสสะอาด เหมือนเทพประทาน จึงนำมาเป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีสำคัญต่างๆตลอดมา ร่วมกับน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์อีก ๕ แห่งของนครศรีธรรมราช

บริเวณรอบอ่างปากนาคราชนี้ มีต้นไม้อยู่ ๓ ชนิด คือ ต้นใบแรด ซึ่งคนเมืองนครฯ ใช้มวนยาสูบ อยู่ ๑ หมู่ ไม้ไผ่อีก ๑ กอ และหวายอีก ๑ กอ ต้นไม้ทั้ง ๓ ชนิดรอบอ่างปากนาคราชนี้ เจ้าเมืองนครฯ มีคำสั่งไม่ให้ตัดทำลายเป็นอันขาด เพื่อใช้ไม้ไผ่สำหรับทำกระบอกน้ำ ใบแรดใช้ทำจุกอุดปากกระบอก หวายใช้สำหรับผูกมัดกระบอกน้ำ ในเวลาที่ต้องตักน้ำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆ
สถานที่เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
X : https://x.com/phralan
YouTube : https://youtube.com/@phralanchannel
TikTok : https://www.tiktok.com/@phralanchannel
#จังหวัดนครศรีธรรมราช
#บ่อน้ำวัดหน้าพระลาน #บ่อน้ำวัดเสมาเมือง #บ่อน้ำวัดเสมาไชย
#บ่อวัดประตูขาว #ห้วยเขามหาชัย #บ่อปากนาคราช
#แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์๑๐๘แห่ง
#พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ