กรมธนารักษ์ จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง สร้างจิตสำนึกประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันพัฒนา อนุรักษ์ และรักษาคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของชาติ

กรมธนารักษ์ จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง สร้างจิตสำนึกประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันพัฒนา อนุรักษ์ และรักษาคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของชาติ

ค่ำวันนี้(15 มิ.ย.67) ที่บริเวณกำแพงเมืองเก่า สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นางชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า กรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง ณ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์ในพื้นที่ภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันพัฒนา อนุรักษ์ และรักษาคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยงานในพื้นที่ จำนวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และบ้านศิลปินแห่งชาติ หนังสุชาติ ทรัพย์สิน โดยได้บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่กำแพงเมือง-คูเมือง และมีบทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้คงสภาพดี เพื่อเป็นมรดกวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติ รวมถึงสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวสืบต่อไป ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้กรมธนารักษ์ได้เห็นถึงความสำคัญของกำแพงเมือง-คูเมือง ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอันสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น และเนื่องจากบริเวณกำแพงเมือง-คูเมืองตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ จึงมีนโยบายให้กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ จัดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง สัญจรไปตามพื้นที่ตั้งของกำแพงเมือง-คูเมือง ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งส่วนราชการท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการจัดโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบันรวมจำนวนทั้งสิ้น 8 เมือง ได้แก่ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด , เมืองเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย , เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย , เมืองพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ,เมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูณ์ ,เมืองน่าน จังหวัดน่าน , เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการกล่าว จำนวน 4 เมืองโดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 เมือง คือ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองน่าน จังหวัดน่าน และในครั้งนี้ นับเป็นเมืองที่ 3 ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณนี้