“สคร.11 ร่วมกับ เทศบาลเมืองปากพูน และเครือข่าย รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์”

“สคร.11 ร่วมกับ เทศบาลเมืองปากพูน และเครือข่าย รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์”

วันนี้ (14 มิ.ย.67) เวลา 09.00 น. ที่ วัดมะม่วงทอง ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เทศบาลเมืองปากพูน และเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ภายใต้แนวคิด “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์” โดยมีนางโนรี ฤทธิโชติ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน พร้อมด้วยนายธันวิทย์ ถาวรพราหมณ์ กำนันตำบลปากพูน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ให้แก่ประชาชน ชุมชน วัด และโรงเรียน ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และเกิดพฤติกรรม ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) การจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 2) เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก แจกสื่อประชาสัมพันธ์ แจกทรายกำจัดลูกน้ำ การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และ 3) ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียน อสม.และแกนนำชุมชน รวม 300 คน

โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2567 ข้อมูลตั้งแต่วันที่
1 มกราคม – 8 มิถุนายน 2567 มีรายงานผู้ป่วยในประเทศไทย จำนวน 31,862 ราย เสียชีวิต 32 ราย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 พบผู้ป่วย จำนวน 4,796 ราย มีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วย 1,116 ราย เสียชีวิต 4 ราย กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5 – 14 ปี

การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคและรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกันกระตุ้นและชักนำให้ประชาชน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ทั้งนี้หากประชาชนมีอาการไข้สูงลอย ร่วมกับอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา หรือมีจุดเลือดออก
ที่ลำตัวและแขนขา ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง โดยเฉพาะยาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน ไดโครฟีแนก แอสไพริน รวมถึงยาชุด ซึ่งมีผลทำให้เลือดออกในช่องทางเดินอาหารและยากต่อการรักษา เสี่ยงต่อการเสียชีวิต หากมีไข้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 “กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี”