เข้มข้น! นักเรียน ม.ปลายทั่วประเทศ ร่วมชิงแชมป์วิชาการสาธารณสุข“ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ม.วลัยลักษณ์”

เข้มข้น! นักเรียน ม.ปลายทั่วประเทศ ร่วมชิงแชมป์วิชาการสาธารณสุข“ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ม.วลัยลักษณ์”

นักเรียน ม.ปลายทั่วประเทศนับ 1,000 คน เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการสาธารณสุข (Public Health Contest) “รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการสาธารณสุข (Public Health Contest) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดงานและวางถ้วยประทานหน้าพระรูปศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ และคณะครู นักเรียน ม.ปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ที่สามารถคว้า “รางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” ไปครองได้สำเร็จ พร้อมเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ทั้ง 4 ประเภท มีดังนี้
1.ประเภทโครงงานวิชาการสาธารณสุข (รูปแบบทีม) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จากผลงานเรื่อง “ชุดทดสอบโซเดียมจากอาหารประเภทซุป” สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายวรเมธ ดวงเนตร ,นายพิสิษฐ์ จูเต๊าะ และนางสาวตรัย อู
2.ประเภทตอบปัญหาวิชาการสาธารณสุข (รูปแบบทีม) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นางสาวธัญญ์รภัสร์ โพธิ์เพชร ,นางสาวณพรรษ ธีรสวัสดิ์ และนางสาวกรรวี กอวณิชกุล
3. ประเภทคลิปวิดีโอสั้นด้านสาธารณสุข (รูปแบบทีม) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายภูเบศวร์ ใสกามล ,นายกิตติศักดิ์ ทิพย์โอสถ ,นายวีรพงษ์ ชำนาญกิจ ,นายกฤตยชญ์ คุ้มภัย และนายกฤตภาส ขันตรีจิตร์
4. ประเภท English speech contest (รูปแบบบุคคล) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกชณิชา สุวรรณเรือง ศูนย์การศึกษานิวตัน

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์กล่าวว่า “การจัดการแข่งขันวิชาการสาธารณสุข (Public Health Contest) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนักต่อความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งการพัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขแห่งแรกในภาคใต้ ได้ตระหนักถึงบทบาทในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีและถ่ายทอดความรู้นี้สู่เยาวชน เพื่อให้ดำรงความเป็นต้นแบบของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และมีเยาวชนจากโรงเรียนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน โดยการแข่งขันทั้ง 4 ประเภท ครอบคลุมประเด็นด้านสาธารณสุข ได้แก่ ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ด้านการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัล ด้านสุขภาพจิต และการป้องกันกลั่นแกล้ง (bullying) ด้านการออกกําลังกาย ด้านสิ่งแวดล้อม (อาหาร น้ำ อากาศ ขยะ) ด้านมลพิษอุบัติใหม่ ด้านสังคมผู้สูงอายุ ด้านความปลอดภัยทางถนน และความปลอดภัยในการทํางาน ด้านอุบัติภัยสาธารณะ ด้านบุหรี่ไฟฟ้า และสารเสพติด”