มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชคําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชคําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันนี้ (25 มิ.ย.67) ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชคําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี รศ.ดร.สุภาวดี รามสูตร ผู้ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชคําริฯ อพ.สธ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวต้อนรับ คณาจารย์ คุณครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมงาน

กิจกรรมในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อร่วมสนองพระราชตําริในสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศและท้องถิ่น รวมถึงบ่มเพาะการสร้างจิตสํานึกให้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย รู้จักหวงแหน และรู้จักการนําไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบกิจกรรมหลักของ โครงการในการสร้างจิตสํานึกการเรียนรู้ทรัพยากร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นั้น โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสืบสานงานพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” กิจกรรม “เชิงปฏิบัติการเรียนรู้สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของพืชจาก และมะม่วงหิมพานต์” และกิจกรรม “สาธิต การทําสบู่สาหร่ายและ สบู่สมุนไพร” พร้อมทั้งรับชมนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีชรรมราช โดยมีคณาจารย์ คุณครู นักเรียน เข้าร่วม โครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช, โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ, โรงเรียนหนองนก ประสาทศิลป์ จํานวนกว่า 140 คน