เชฟรอนรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนกระบวนการสุขเป็นในงานสัมมนา “สุขเป็น: จิตวิทยาเชิงบวกในชุมชนโดยกลไกชุมชน”

เชฟรอนรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนกระบวนการสุขเป็นในงานสัมมนา “สุขเป็น: จิตวิทยาเชิงบวกในชุมชนโดยกลไกชุมชน”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดย นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนกระบวนการสุขเป็น จาก นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในงานสัมมนาวิชาการ “สุขเป็น: จิตวิทยาเชิงบวกในชุมชนโดยกลไกชุมชน” ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้ “โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิต เด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยการพัฒนาศักยภาพกลไกท้องถิ่นและชุมชน หรือ สุขเป็น” เพื่อมุ่งสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตของชุมชน ผ่านการพัฒนาสมรรถนะแกนนำการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agents ในระดับตำบล

งานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ พร้อมตัวแทนภาคีระดับนโยบาย แกนนำสุขเป็น หน่วยงานวิชาการ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ อีกทั้งตัวแทนจากพื้นที่ใหม่ที่สนใจ รวมกว่า 250 คน เข้าร่วม เพื่อเดินหน้าเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของชุมชนในก้าวเดินถัดไป

จากสถานการณ์ทางสังคมที่จำเป็นต้องเร่งให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพจิต ทำให้เป้าหมายของ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิต เด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยการพัฒนาศักยภาพกลไกท้องถิ่นและชุมชน หรือ สุขเป็น มุ่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวกของชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อลดผลกระทบจากภาวะจิตเวชซึ่งเป็นปัญหาปลายน้ำ โดยโครงการฯ ดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 ปี ในพื้นที่นำร่อง 12 ตำบลใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรสาคร เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อยอดจาก “โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนและครอบครัวภาคใต้ (คนใต้หยัดได้)” ที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ได้ดำเนินงานร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด อย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งในพื้นที่ภาคใต้ โดยผลดำเนินการเกือบตลอด 2 ปีที่ผ่านมาของโครงการสุขเป็น ได้พัฒนาสมรรถนะแกนนำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) มากกว่า 300 คน เพื่อส่งต่อแนวทางและกิจกรรมการสื่อสารด้านจิตวิทยาเชิงบวกในระดับครอบครัว ซึ่งการวัดผลพบว่าแกนนำกว่า 96% ได้นำแนวคิดสุขเป็นไปใช้ในวิถีชีวิต พร้อมบอกต่อคนในครอบครัว ผู้รับบริการ ไปจนถึงเพื่อนร่วมงานอีกมากมาย


นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวในฐานะผู้สนับสนุนกระบวนการสุขเป็นว่า “ตลอด 8 ปีที่เชฟรอนได้ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และภาคีเครือข่ายผ่านโครงการคนใต้หยัดได้ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากระดับปัจเจกไปสู่ระดับชุมชน ผ่านพลังของ Change Agents มากมาย โดยในฐานะบริษัทพลังงานที่มุ่งเป็นพันธมิตรที่ดีกับสังคมไทยมายาวนานกว่า 60 ปี เราตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไข ดังนั้นความสำเร็จที่เราได้เห็นภาคี Change Agents จากพื้นที่นำร่อง พร้อมทั้งภาคีภาครัฐ ภาควิชาการมากมายมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในวันนี้ ถือเป็นพลังที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ สอดรับทิศทางการพัฒนาศักยภาพพลเมืองตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจิตของชาติ พร้อมสร้างรากฐานสังคมไทยที่เข้มแข็งในอนาคต”

ทั้งนี้ ภายในงานสัมมนาวิชาการได้รวบรวมข้อค้นพบ และถอดบทเรียนสำคัญจากกระบวนการขับเคลื่อนงานสุขเป็นผ่านกลไกชุมชนจาก Change Agents ในพื้นที่นำร่อง โดยมีกิจกรรมและเวทีเสวนาในหลากหลายหัวข้อ อาทิ “ศาสตร์แห่งความสุข กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ในโลกที่ผกผัน” “4 ฐานเรียนรู้กิจกรรมสุขเป็น” รวมถึงจัดกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาระดับพื้นที่ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีบูธให้ความรู้ นวัตกรรม และบริการสวัสดิการ โดยความสำเร็จระดับชุมชนที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทาง “สุขเป็น” ในงานวันนี้ ถือเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนางานด้านการเสริมสุขภาวะทางจิต เพื่อขยายสู่พื้นที่ใหม่ในรูปแบบโครงการคู่ขนานกับหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้อง พร้อมลดผลกระทบปลายน้ำจากปัญหาจิตเวชในชุมชนอื่นๆ ต่อไป