คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครฯ เสนอชื่อนายสมศักดิ์ พิศสุวรรณ เป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
78525968_3291546930916901_7323922505385639936_o
(22 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคัดเลือกกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน
77273721_3291546884250239_6489056123755167744_o
เบื้องต้นนายศิริ บูมะลายู หนึ่งในคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้เสนอชื่อนายสมศักดิ์ พิศสุวรรณ เพื่อเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบตามเสนอ สำหรับการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าว สืบเนื่องจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด รับพระมหากรุณาธิคุณกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 และจากพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 มาตรา 19 วรรคสอง เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้มีการคัดเลือกเพื่อดำเนินการแต่งตั้งใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันครบกำหนดตามวาระ
///////////
76769652_3291550550916539_2650269295812018176_o
78246786_3291549037583357_108121309141008384_o
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0