จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

76980980_3306548172750110_4011425185889517568_o
(26 พ.ย.62) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ

ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการต้นแบบสำหรับชุมชน/หมู่บ้าน ในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งโครงการที่ผ่านการพิจารณาในระดับอำเภอมาแล้วจำนวน 16 อำเภอ ๆ ละ 1 โครงการ
76959425_3306548006083460_3876297727981649920_o
แต่มีโครงการที่ตรงตามคุณสมบัติที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดซึ่งเป็นโครงการที่โดดเด่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ที่ได้ดำเนินการ/จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 12 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ อบต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรี(การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) เทศบาลตำบลพรหมคีรี อ.พรหมคีรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลสามตำบล อบต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์
75513335_3306547999416794_1488848463243247616_o
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระ อ.พิปูน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหินตก อ.ร่อนพิบูลย์ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ(มหาลัยชีวิต) เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.ท่าศาลา โครงการโลกสวยด้วย 3 Rs อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อการให้บริการ เทศบาลตำบลทุ่งใส อ.สิชล โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเกาะทวด เทศบาลตำบลเกาะทวด อ.ปากพนัง โครงการประกวดบ้านต้นแบบด้านความสะอาดในชุมชน เทศบาลตำบลสวนขัน อ.ช้างกลาง และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย(โรงเรียนครอบครัว) ประจำปี 2562 อบต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่
78112155_3306548239416770_1425999291972845568_o
โดยที่ประชุมได้ให้ผู้ที่เสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะกรรมการ จากนั้นจะได้มีการคัดเลือกให้เหลือ 1 โครงการตามตัวชี้วัดหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป ..////////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0