ประธานคณะอนุกรรมการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ติดตามความก้าวหน้าการนำเสนอวัดพระมหาธาตุฯ เป็นมรดกโลก

73341432_3327660090638918_370629693092659200_o

วันนี้(2 ธ.ค.62) ที่ห้องประชุมพุทธสมาคม ภายในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านศิลปะและวัฒนธรรมและคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมี ผศ. ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับด้วย
75642371_3327661173972143_4335692957584719872_o
77425977_3327660713972189_3260005633658716160_o
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกเสนอชื่อต่อองค์การยูเนสโกเพื่อขอบรรจุไว้ในบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) เมื่อ พ.ศ. 2555 และยูเนสโกได้บรรจุในบัญชีเมื่อ พ.ศ.2556 ด้วยหลักเกณฑ์ข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 6 ประกอบด้วย ข้อที่ 2 การแสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนด้านคุณค่าของมนุษย์ตามเวลา หรือในวัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่งของโลก ในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยี ศิลปสถาปัตยกรรมโบราณ การออกแบบผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์ ,เกณฑ์ข้อ 4 เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร กลุ่มสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลาที่สำคัญช่วงหนึ่งหรือหลายช่วงในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และเกณฑ์ข้อ 6 มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นได้ชัดเจนกับเหตุการณ์ หรือประเพณีที่ยังคงอยู่ หรือความคิดหรือความเชื่อต่องานศิลปกรรม และวรรณกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นสากล โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร่งจัดทำเอกสารนำเสนอฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดทำแผนอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดก ,การสร้างความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วม และการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด โดยการดำเนินได้แล้วเสร็จ และขณะนี้ได้จัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ ให้อนุกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการอนุสัญญาฯ ได้พิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก ได้พิจารณาตามลำดับต่อไป
78093351_3327661273972133_1272760957705125888_o
79126695_3327660353972225_1501737934976450560_o
//////////
อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี-สุพรทิพย์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช