โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

78388127_3334308609974066_155142877385588736_o78725515_3334305409974386_2769612345180160000_o

วันนี้ (4 ธ.ค.62) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีปิดการอบรมปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1 พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง “ผลลัพธ์ของการเป็นข้าราชการที่ดี ต่อตนเองและสังคม” ณ ห้องประชุมโรงแรมชฎา แอท นคร ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
78187213_3334308843307376_8868717702252855296_o78357040_3334314289973498_5067364379037532160_o
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมข้าราชการใหม่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รับรู้สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ปลูกฝังแนวคิด แนวปฏิบัติ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ มีสมรรถนะ และจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่ และเพื่อสร้างเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ในการทำงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจหลักในการให้บริการด้านสุขภาพ ผสมผสาน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการฟื้นฟูสภาพของประชาชน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือการมีภาวะสุขภาพที่ดีของประชาชน ซึ่งการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น กลไกสำคัญอยู่ที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคน ทุกระดับ ทุกสาขาวิชาชีพ ที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งการให้บริการที่ดีเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 จึงได้มอบหมายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต จำนวนทั้งสิน 361 คน
78375048_3334311323307128_2518582510435172352_o78939328_3334311003307160_5755436883094011904_o79433544_3334314003306860_2886423661651165184_o
———————————
จุรีรัตน์ ภาพ/ข่าว
สุพรทิพย์ ภาพ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0