เมืองคอนพร้อมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ บริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ( THE 5th MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) ทุกภาคส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
554159554158
วันนี้ (4 ธ.ค. 62) ที่ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายสมศักดิ์ อัพภาสกิจ ขนส่งจังหวัด นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 และนายอภิชาต เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ซึ่งบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขานครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้น
554157554166
การบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (THE 5th MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในพื้นที่จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด มูลนิธิ กู้ชีพ/กู้ภัย ในพื้นที่จังหวัด และ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ /ท้องถิ่น อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
78173747_3335132596558334_4220298799932768256_o78173747_3335132596558334_4220298799932768256_o
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม ดังนั้นอารยชนนครศรีธรรมราช ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ และไม่ใช่ช่วงเทศกาลทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ทุกคนต้องรู้หน้าที่และมีวินัย โดยในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐแบ่งหน้าที่ความรับผิดออกเป็นสองส่วนคือ แอเรีย(AREA) ประกอบด้วยนายอำเภอและผู้กำกับ และฟังก์ชั่น(FUNCTION) ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ส่วนประชาชนต้องมีวินัย ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ขอยืนยันว่าการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงเทศกาลและไม่ใช่เทศกาลจะทำให้ดีที่สุด แต่ไม่รับประกันว่าจะเป็นศูนย์ เพราะอุบัติเหตุมีหลายปัจจัย มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นได้ แต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ได้ห้ามนายอำเภอออกนอกพื้นที่ หากมีธุระจำเป็นขอให้ไปก่อนเทศกาลปีใหม่

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0