ตัวแทนราษฎรยื่นหนังสือขอให้ทบทวนความจำเป็นของการก่อสร้างโครงการวังหีบ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

78624614_3341969102541350_5606759615116083200_o
ตัวแทนราษฎรยื่นหนังสือขอให้ทบทวนความจำเป็นของการก่อสร้างโครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งสง
วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโดยนางนงลักษณ์ ผาสุข ยื่นหนังสือขอชี้แจงข้อเท็จจริงและขอให้ทบทวนความจำเป็นของการก่อสร้างโครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
79411554_3341968889208038_1694817395199180800_o

โดยนางนางนงลักษณ์ ระบุว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566) วงเงินงบประมาณกว่า 2,300 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงและทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ และผู้ได้รับผลกระทบให้ได้ข้อยุติก่อนดำเนินการตามโครงการต่อไป ที่ผ่านมาชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต่อมา นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในขณะนั้น) ได้มีคำสั่ง แต่งตั่งคณะทำงานการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง และลุ่มน้ำวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาของคณะทำงานฯ เห็นสมควรให้ชะลอการก่อสร้างโครงการวังหีบออกไปก่อน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้กรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการอีกหลายประการ
76762629_3341969392541321_9060057868224430080_o
ดังนั้น ตัวแทนราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการวังหีบ ที่เดินทางมายื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง และขอให้ทบทวนความจำเป็นของการก่อสร้างโครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งสง เพื่อให้การนำเสนอข้อเท็จจริงมาจากชาวบ้านที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ โดยหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับหนังสือแล้ว มอบให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชลประทาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป….///

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0