ป.ป.ช. นครศรีธรรมราช จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

79404943_3351710554900538_4764370104345427968_o78970772_3351711808233746_148465607694614528_o
วันนี้ (9 ธ.ค. 62) ที่โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่ง ป.ป.ช.นครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต สร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล และการเป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกัน โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้กำหนดจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งนี้เพื่อเน้นย้ำว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นมีทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
76714042_3351707734900820_5271032063221301248_o78528935_3351707791567481_5043238645792768000_o78636371_3351707928234134_3704649334227206144_o78648616_3351707468234180_2771367973191942144_o
นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ กล่าวว่า สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข เป็นการสะท้อนและตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ทั้งการบรรยายให้ความรู้ การนำอัตลักษณ์ท้องถิ่น และศิลปะการแสดงพื้นที่บ้าน เพื่อเป็นสื่อในการกระตุ้นจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบด้วย
/////////
79092562_3351708358234091_991364570306052096_o79096061_3351708878234039_4866948547737550848_o79132436_3351711714900422_8933872446327488512_o79389245_3351708161567444_7309711991906500608_o
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
สุพรทิพย์/ภาพ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0