เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อประชาสัมพันธ์

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อประชาสัมพันธ์ (KIDS NEWS สื่อเพื่อการศึกษาสาระเพื่อเยาวชน)
560825560826
วันนี้ (11 ธ.ค.62) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการจัดทำคลิปวีดีโอ และสื่อประชาสัมพันธ์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประธานเปิดการฝึกอบรม ในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน จาก 9 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนปากพนัง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา โรงเรียนทุ่งสง และโรงเรียนโยธินบํารุง
560827560828
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 รับผิดชอบจัดการแข่งขัน
560829560830
ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 12 มีแนวคิดที่จะพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อประชาสัมพันธ์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562 ในแต่ละสนามแข่งขันเพื่อฝึกให้นักเรียนใช้สื่อ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตข้างหน้าตลอดจนเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว.
560831560832560833560834